tilblackout
2019-06-13 18:16
采纳率: 88%
浏览 375

C++迭代器用法的问题...

class QQ
{
public:
  int id;
  string name;
public:
  QQ(int a,string b):id(a),name(b){}
};
class Group
{
public:
  string Gname;
  vector<QQ*> qlist;
  vector<QQ*>::iterator i;
public:
  Group(string a):Gname(a){}
  void addQQ(const QQ& tmp)
  {
    qlist.push_back(new QQ(tmp.id,tmp.name));
  }
  void print()
  {
    i=qlist.begin();
    cout<<"qq_"<<i->id<<" "<<i->id;
    for(;i!=qlist.end();i++)
    {
      cout<<";qq_"<<i->id<<" "<<i->name;
    }
  }
};

我想通过迭代器访问QQ类的内容,i->id不行访问,那要怎么写呢

 • 点赞
 • 收藏

1条回答 默认 最新

 • blownewbee 2019-06-13 19:23
  已采纳
  class QQ
  {
  public:
    int id;
    string name;
  public:
    QQ(int a,string b):id(a),name(b){}
  };
  class Group
  {
  public:
    string Gname;
    vector<QQ*> qlist;
    vector<QQ*>::iterator i;
  public:
    Group(string a):Gname(a){}
    void addQQ(const QQ& tmp)
    {
      qlist.push_back(new QQ(tmp.id,tmp.name));
    }
    void print()
    {
      i=qlist.begin();
      cout<<"qq_"<<(*i)->id<<" "<<(*i)->id;
      for(;i!=qlist.end();i++)
      {
        cout<<";qq_"<<(*i)->id<<" "<<(*i)->name;
      }
    }
  };
  
  点赞 打赏 评论

相关推荐 更多相似问题