Jasonchne
2019-06-20 15:58
采纳率: 73.7%
浏览 2.4k

Convert.ToDateTime()时间格式

Convert.ToDateTime()时间后面怎么加上23:59:59.000

最近做一个查询,需要精确到时分秒,但是我去前台选定的时间:

DateTime jssj = Convert.ToDateTime(this.jssj.Value);

获取的结束时间是:2019-03-31 00:00:00.000

怎么把 2019-03-31 00:00:00.000 后面的 00:00:00.000 改成23:59:59.000
源代码如下:

DateTime kssj = Convert.ToDateTime(this.kssj.Value);
DateTime jssj = Convert.ToDateTime(this.jssj.Value);
DateTime kssjjy = kssj.AddDays(-1);
DateTime jssjjy = jssj.AddDays(1);
 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

2条回答 默认 最新

 • Jasonchne 2019-06-20 17:22
  已采纳

  DateTime dtime = Convert.ToDateTime(this.jssj.Value);
  DateTime kssj = Convert.ToDateTime(this.kssj.Value);
  DateTime jssj = new DateTime(dtime.Year,dtime.Month,dtime.Day, 23,59,59);
  DateTime kssjjy = new DateTime(kssj.Year, kssj.Month, kssj.Day, 23, 59, 59).AddDays(-1);
  DateTime jssjjy = new DateTime(jssj.Year, jssj.Month, jssj.Day, 00, 00, 00).AddDays(1);
  string HName = this.mc.SelectedValue.ToString();

  已采纳该答案
  评论
  解决 无用
  打赏 举报
 • 小周瑜 2019-06-20 16:24

  string time=jssj.ToShortDateString().ToString()+" 23:59:59.000";

  评论
  解决 无用
  打赏 举报

相关推荐 更多相似问题