m0_68028942 2022-03-25 23:18 采纳率: 100%
浏览 165
已结题

找出一个正整数中所有质数因子的个数

问题遇到的现象和发生背景

我已经写好了找出一个正整数中所有的因子的个数和确定一个数是不是质数的代码
现在想要写一个找出一个正整数所有质数因子的个数的代码(count_prime_factors(n)应该返回n中也是质数的因子的数量(同样,包括数字本身)。这意味着,如果n是一个质数,count_prime_factors(n)必须总是返回1,因为n只有两个因子(1和n),而且其中只有一个(n)是质数。)

问题相关代码,请勿粘贴截图

def count_factors(n):
i = 1
number_of_factors = 0
while n >= i:
if n % i == 0:
number_of_factors = number_of_factors + 1
i = i + 1
return number_of_factors

def is_prime(n):

return count_factors(n) == 2

def count_prime_factors(n):
这里不会

运行结果及报错内容
我的解答思路和尝试过的方法
我想要达到的结果
 • 写回答

3条回答 默认 最新

 • 关注

  你题目的解答代码如下:

  def count_factors(n):
    i = 1
    number_of_factors = 0
    while n >= i:
      if n % i == 0:
      number_of_factors = number_of_factors + 1
    i = i + 1
    return number_of_factors
  
  def is_prime(n):
    return count_factors(n) == 2
  
  def count_prime_factors(n):
    i = 2
    number = 0
    while n >= i:
      if n % i == 0 and is_prime(i):
      number += 1
    i = i + 1
    return number
  
  
  
  
  

  如有帮助,请点击我的回答下方的【采纳该答案】按钮帮忙采纳下,谢谢!

  img

  本回答被题主选为最佳回答 , 对您是否有帮助呢?
  评论 编辑记录
 • CSDN专家-link 2022-03-25 23:29
  关注

  如果只是求质数个数的话,这样就行了啊。

  num = int(input())
  count = 0
  for i in range(2,num+1):
    if num%i==0:
      count=count+1
  print(count)
  
  
  评论
 • 有问必答小助手 2022-03-25 23:38
  关注
  您好,我是有问必答小助手,您的问题已经有小伙伴帮您解答,感谢您对有问必答的支持与关注!
  PS:问答VIP年卡 【限时加赠:IT技术图书免费领】,了解详情>>> https://vip.csdn.net/askvip?utm_source=1146287632
  评论
查看更多回答(2条)

报告相同问题?

问题事件

 • 系统已结题 4月2日
 • 已采纳回答 3月25日
 • 创建了问题 3月25日

悬赏问题

 • ¥15 关于#tensorflow#的问题:有没有什么方法可以让机器自己学会像素风格的图片
 • ¥15 Oracle触发器字段变化时插入指定值
 • ¥15 docker无法进入容器内部
 • ¥15 qt https 依赖openssl 静态库
 • ¥15 python flask 报错
 • ¥15 改个密码引发的项目启动问题
 • ¥100 CentOS7单线多拨
 • ¥15 debian安装过程中老是出现无法将g21dr复制到g21dr怎么解决呀?
 • ¥15 如何用python实现跨工作簿的指定区域批量复制粘贴
 • ¥15 基于CH573f的雷迪安CR1400m通讯代码