ડꫀꫀ ꪗꪮꪊ. 2022-03-29 13:29 采纳率: 88.6%
浏览 320
已结题

在四则算术运算表达式中,可以包含圆括号和方括号,而且还允许它们嵌套出现。试编写一个算法实现括号匹配。我的问题是 输入数据到数组后,不能进行匹配,不知道错在哪 求指导!


#include<stdlib.h>
#include<string.h>
#include<stdio.h>

int match(char *str)
{
  char stackMemroy[1024];
  int top = -1;
  int i = 0;
  while (str[i] != '\0')
  {
    if (str[i] == ')')//出
    {
      if (top > -1)
      {
        top--;
      }
      else
      {
        return -1;
      }
    }
    else if (str[i] == '(')//入
    {
      stackMemroy[++top] = str[i];
    }
    i++;
  }
  if (top == -1)
    return 0;
  else
    return 1;
}

int main()
{
  while(1)
  {
    char str[1024] = "";
    gets_s(str, 1024);
    /*scanf_s("%d", str);*/
    int result = match(str);
    if (result == 0)
    {
      printf("匹配\n");
    }
    else if (result == 1)
    {
      printf("多了左边括号\n");

    }
    else
    {
      printf("多了右边括号\n");
    }
  }
  return 0;
}

img

 • 写回答

1条回答 默认 最新

 • 赵4老师 2022-03-29 13:58
  关注

  仅供参考:

  #include<stdio.h>
  #include<malloc.h>
  #include<string.h>
  #define STACK_INIT_SIZE 10
  #define STACK_GROW_SIZE 5
  #define ELEMTYPE char
  #define OK 1
  #define ERROR 0
  typedef struct { /*建立一个栈的首结点*/
    ELEMTYPE * base;
    ELEMTYPE * top;
    int stacksize;
  } SpStack;
  int InitStack(SpStack *s) { /*建立空的栈并返回首地址*/
    s->base=((ELEMTYPE*)malloc(STACK_INIT_SIZE*sizeof(ELEMTYPE)));
    if (!s->base) return ERROR;
    s->top=s->base;
    s->stacksize=STACK_INIT_SIZE;
    return OK;
  }
  int StackEmpty(SpStack *s) { /*判断栈是否为空*/
    if (s->top==s->base) return OK;
    else         return ERROR;
  }
  int Push(SpStack *s,ELEMTYPE e) { /*往栈顶插入元素即进栈*/
    if (s->top-s->base>=s->stacksize) { /*判断是否栈满*/
      s->base=((ELEMTYPE*)realloc(s->base,(s->stacksize+STACK_GROW_SIZE)*sizeof(ELEMTYPE)));
      if (!s->base) return ERROR;
      s->stacksize+=STACK_GROW_SIZE;
      s->top=s->base+s->stacksize;
    }
    *s->top++=e;
    return OK;
  }
  int Pop(SpStack *s,ELEMTYPE *e) { /*让栈顶元素依次输出即出栈*/
    if (StackEmpty(s)) return ERROR;
    *e=*(--s->top);
    return OK;
  }
  int Comp(ELEMTYPE a,ELEMTYPE b) {
    if ((a=='('&&b!=')')
     ||(a=='['&&b!=']')
     ||(a=='{'&&b!='}')) {
      return ERROR;
    } else return OK;
  }
  int Count(SpStack *s) {
    ELEMTYPE e[STACK_INIT_SIZE*2];
    ELEMTYPE e1;
    int i;
  
    InitStack(s);
    fgets(e,STACK_INIT_SIZE*2,stdin);
    if ('\n'==e[strlen(e)-1]) e[strlen(e)-1]=0;
    printf("%s\n",e);
    for (i=0;e[i]!='\0';i++) {
      switch (e[i]) {
      case '(':
      case '[':
      case '{':
        Push(s,e[i]);
        break;
      case ')':
      case ']':
      case '}':
        if (StackEmpty(s)) {
          printf("%*s↖右括号多余\n",i+1,"");
          return(ERROR);
        } else Pop(s,&e1);
        if (!Comp(e1,e[i])) {
          printf("%*s↖左右匹配出错\n",i+1,"");
          return(ERROR);
        }
      }
    }
    if (!StackEmpty(s)) {
      printf("%*s↖左括号多余\n",i,"");
      return(ERROR);
    } else {
      printf("匹配正确\n");
      return(OK);
    }
  }
  void main() {
    SpStack s;
    Count(&s);
    free(s.base);
  }
  
  
  
  本回答被题主选为最佳回答 , 对您是否有帮助呢?
  评论

报告相同问题?

问题事件

 • 系统已结题 4月15日
 • 已采纳回答 4月7日
 • 修改了问题 3月29日
 • 创建了问题 3月29日

悬赏问题

 • ¥15 w10部分软件不能联网
 • ¥15 关于安装hbase的问题(操作系统-windows)
 • ¥15 cadence617版本,如何做一个参数可调的反相器
 • ¥15 novnc连接pve虚拟机报错安全协议不支持262
 • ¥15 设备精度0.03给多少公差能达到CPK1.33
 • ¥15 qt+ffmpeg报错non-existing PPS 0 referenced
 • ¥15 FOC simulink
 • ¥50 MacOS 使用虚拟机安装k8s
 • ¥20 玩游戏gpu和cpu利用率特别低,玩游戏卡顿
 • ¥25 oracle中的正则匹配