qsxedctf
2022-04-01 21:21
采纳率: 40%
浏览 11

有关c语言中概念分不清楚

已有定义: char *st="how are you"; 下列程序段中正确的是 (A)
A) char a[11], *p; strcpy(p=a+1,&st[4]);
B) char a[11]; strcpy(++a, st);

C) char a[11]; strcpy(a, st);
D) char a[], *p; strcpy(p=&a[1],st+2);
只从数组名不能自增排除了B,其他该怎么理解呀?求答

若有以下调用语句,则不正确的 fun 函数的首部是 (C)
A) void fun(int m, int x[]) B) void fun(int s, int h[41])
C) void fun(int p, int *s) D) void fun(int n, int a)
main()
{ …
int a[50],n;

fun(n, &a[9]);

}
!
为啥不是D啊?D不是把实参a[9]的地址传递给形参整型a吗,这是可以的吗?
https://img-mid.csdnimg.cn/release/static/image/mid/ask/465428818846138.png

img

图片转代码服务由CSDN问答提供 功能建议

 32.若有以下调用语句,则不正确的 fun 函数的首部是(C)
    A) void fun(int m, int x[]) B) void fun(int s, int h[41])
    C) void fun(int p, int *s) D) void fun(int n, int a)
    main O
    r:
    int a[50],n;
    fun(n,&a[g]):
   3

1条回答 默认 最新

相关推荐 更多相似问题