qq_43412960
qq_43412960
采纳率79.1%
2019-07-06 09:07 阅读 290

这是一个关于HTML的布局问题

5
 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

  <title>inline-block</title>

  <style type="text/css">
    body {
      margin:0px;
    }

    #head { height:100px;
         box-shadow:0px 10px 1px gray;
    }
    #headleft {
      width:50%;

     font-family:'Cambria Math';
    }
    #headright {   width:50%;
     float:left;
     list-style:none;
     font-family:'Cambria Math';
     text-decoration:none;
    }

  </style>

</head>

<body>
  <div id="head"></div>
  <div>
  <div id="headleft">欢迎</div>
    <div id="headright">
      <ul>
        <li>1</li>
        <li>2</li>
        <li>3</li>
      </ul>
    </div>
     </div>
</body>

</html>

我想实现的是 欢迎在左边 横向排列的导航栏在右边,怎么没能实现呢?

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享

3条回答 默认 最新

 • as_csdn 代码的灵魂是bug! 2019-07-06 09:56
  <div style="display: flex;">//在这加
    <div id="headleft">欢迎</div>
    <div id="headright">
      <ul>
        <li>1</li>
        <li>2</li>
        <li>3</li>
      </ul>
    </div>
  </div>
  
  
  点赞 1 评论 复制链接分享
 • qq_35235940 听楼一夜雨 2019-07-06 09:59

  你的欢迎的容器是div块级元素未浮动,独自占一行,导航内的li也是,默认独自占一行,而且ul li有默认的样式未清除

    <style type="text/css">
      body {
        margin:0px;
      }
      ul,li{margin:0;padding:0}
      ul li{float:left;}
      #head { 
        height:100px;
        box-shadow:0px 10px 1px gray;
  
      }
      #headleft {
        width:50%;
        float:left;
        font-family:'Cambria Math';
      }
      #headright {  
        width:50%;
        float:right;
        list-style:none;
        font-family:'Cambria Math';
        text-decoration:none;
      }
  
    </style>
  
  点赞 1 评论 复制链接分享
 • weixin_45243540 weixin_45243540 2019-07-08 16:32

  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
  
  <title>inline-block</title>
  
  <style type="text/css">
    body {
      margin:0px;
    }
  
    #head { height:100px;
         box-shadow:0px 10px 1px gray;
    }
    #headleft {
      width:50%;
     flow:left;
  
     font-family:'Cambria Math';
    }
    #headright {   width:50%;
     float:right;
     list-style:none;
     font-family:'Cambria Math';
     text-decoration:none;
    }
  
  </style>
  
  欢迎  • 1

  • 2

  • 3

  你的headright设置的浮动在左边,他怎么可能出现在右边呢

  点赞 1 评论 复制链接分享

相关推荐