xzq338
xzq338
采纳率100%
2019-07-10 13:49

请教:Python Entry文本框中显示数字0,怎么才能让它显示空文本框?

已采纳

图片说明
from tkinter import*
from random import*
def callback(event):
n=v.get()
if n==x:
lb3.config(text="猜中了!")
elif n<x:
lb3.config(text="遗憾,太小了,请继续!")
else:
lb3.config(text="遗憾,太大了,请继续!")

x=randint(0,100)
print(x)
w=Tk()
w.title("猜数字游戏")
w.geometry("300x200")
lb1=Label(w,text="----系统已经随机产生0-100的一个数,请猜出该数----")
lb1.place(relx=0.5,anchor=N)
lb2=Label(w,text="请输入您所猜的数")
lb2.place(x=0,y=50)
v=IntVar()
ety=Entry(w,textvariable=v)
ety.place(x=110,y=50)
btn=Button(w,text="比较",width=8)
btn.place(x=110,y=80)
lb3=Label(w,text="")
lb3.place(x=100,y=100)
btn.bind_all("",callback)
w.mainloop()

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享
 • 邀请回答

1条回答

 • caozhy 回答这么多问题就耍赖把我的积分一笔勾销了 2年前

  v=IntVar()
  ->
  var=StringVar()

  n=v.get()
  ->
  n=int(v.get())

  点赞 评论 复制链接分享