m0_69488174
2022-04-13 23:47
采纳率: 100%
浏览 35
已结题

微机原理与接口技术——汇编语言

汇编语言:参考下列程序把RAM区(数据段)内2000H~2010H单元的内容改为FF。
CODE SEGMENT
ASSUME CS: CODE
START: MOV BX, 2000H
MOV CX,17
MOV AL,00H
NEXT: MOV [BX], AL
INC BX
LOOP NEXT
MOV AH, 4CH
INT 21H
CODE ENDS
END START

1条回答 默认 最新

相关推荐 更多相似问题