pastxx
2019-07-16 11:02
采纳率: 50%
浏览 1.1k
已采纳

spyder+opencv在读取视频以'q'关闭时卡死

我在用下列代码读取视频

import cv2

capture = cv2.VideoCapture(0)

while (True):
# 获取一帧
ret, frame = capture.read()
# 将这帧转换为灰度图
gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
print (frame.shape)
cv2.namedWindow('Video',cv2.WINDOW_NORMAL)
cv2.imshow('Video', gray)
if cv2.waitKey(1) == ord('q'):
break

最后使用q关闭视频时卡死,需要强制关闭窗口
图片说明
图片说明
图片说明

  • 写回答
  • 好问题 提建议
  • 追加酬金
  • 关注问题
  • 邀请回答

3条回答 默认 最新

相关推荐 更多相似问题