qq_44571919
qq_44571919
采纳率0%
2019-07-16 22:19 阅读 589

如何在c#中控制台中打印二维数组,并自动排序

如何在c#中控制台中打印二维数组,并自动排序

输出类似于这样

上下需要对齐

a

0 0 0
0 0 0

b

10 0 0
0  0 0

c

100 0  0
0   0  0
 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享

1条回答 默认 最新

 • caozhy 从今以后生命中的每一秒都属于我爱的人 2019-07-17 09:46
  int[,] arr = {{0,0,0},{10,0,0}};
  for (int i = 0; i < arr.GetLength(0); i++)
  for (int j = 0; j < arr.GetLength(1); j++)
  Console.Write(arr[i, j].ToString() + "\t");
  Console.WriteLine();
  
  点赞 评论 复制链接分享

相关推荐