Cheng. py
2022-04-17 17:36
采纳率: 50%
浏览 25
已结题

python爬取网页数据的时候,怎么将不完整的代码补全为一个完整格式的网页代码,什么方法函数来着?

例如我抓取到了一个div,用什么函数的方法可以将他自动变成一个完整的网页格式。
问题相关代码,请勿粘贴截图

例如:

我抓到了:
<div class = 'test1'>
<a href = 'test'>
</div>

怎么自动补全变成,我记得某个函数可以来着,是requests里的还是bs4里面的?

补全成这样

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Title</title>
</head>
<body>
<div class = 'test1'>
<a href = 'test'>
</div>
</body>
</html>

1条回答 默认 最新

相关推荐 更多相似问题