songyuzheng
songyuzheng
采纳率12.5%
2019-07-22 18:37 阅读 524

arm cpu linux 银河麒麟系统 编译 android 7.0 报错

arm cpu linux 银河麒麟系统 编译 android 7.0 报错 已经source 环境变量 lunch 的时候 出现 bash: build/soong/soong_ui.bash: 权限不够

  • 点赞
  • 写回答
  • 关注问题
  • 收藏
  • 复制链接分享

1条回答 默认 最新

相关推荐