wang00ka
2019-07-31 12:01
采纳率: 75.7%
浏览 647

javascript求和数组里的指定参数

请问怎么求和 "aa"
图片说明

 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

3条回答 默认 最新

 • 石莽 2019-08-01 09:14
  已采纳

  // 求和 'aa'
  var sum = 0;
  // 循环遍历数组
  for(var i = 0; i < arr.length; i++){
  // 取数组中每一项 得到的是一个对象 直接 点语法
  sum += parseInt(arr[i].aa);

  }

  打赏 评论
 • tkzc_shark 2019-07-31 13:43
  打赏 评论
 • leo_qiu_s 2019-08-02 14:43

  如果这个数组是在JS文件里进行处理,那么有两种方法:

      var array=[{"aa":"123","bb":"345"},{"aa":"123","bb":"345"}];
      //第一种方法
      var pricesA=0;
      for(var i=0;i<array.length;i++){
        pricesA = pricesA + parseInt(array[i].aa);
      }
      alert(pricesA);
  
      //第二种方法
      var pricesB = array.reduce((p,e)=>p+ parseInt(e.aa),0);
      alert(pricesB);
  

  不过看格式,这个数组更像是后台传过来的JSON数据,
  如果是这样,那么需要在JSP文件里进行处理,JSP文件即XXX.jsp,

      var pricesC = 0;
      <c:forEach var="var" items="${array}">
        //第一个方法能用,但是在某些编译器里会报错,
          //priceC = priceC + ${var.SCORE};
        //第二个方法
          priceC = priceC + parseFloat('${var.SCORE}');
      </c:forEach> 
      alert(pricesC);
  
  打赏 评论

相关推荐 更多相似问题