panghuahua2017 2022-05-07 18:32 采纳率: 60%
浏览 950
已结题

python 查找字典里有相同值value的键key


dic = {10: False, 
    11: 8, 
    12: 7, 
    7: False, 
    8: 6, 
    9: 6, 
    4: False, 
    5: 6, 
    6: 7, 
    1: False, 
    2: 13, 
    3: 5}

想要找到dic里有相同值(不包含False)的键,
范例中找到的应该是:
key:8、9、5,因为他们的值都是6;
key:12、6,因为他们的值都是7。
字典的键都是固定的1-12,值不是固定的,该怎么操作呢?

 • 写回答

4条回答 默认 最新

 • hyh123a 全栈领域新星创作者 2022-05-07 18:36
  关注

  代码如下:

  dic = {10: False,
      11: 8,
      12: 7,
      7: False,
      8: 6,
      9: 6,
      4: False,
      5: 6,
      6: 7,
      1: False,
      2: 13,
      3: 5}
  
  
  result = []
  _dict = {}
  for key, value in dic.items():
    if not value:
      continue
    if value not in _dict.keys():
      _dict[value] = []
    _dict[value].append(key)
  
  for key, value in _dict.items():
    if len(value) > 1:
      _str = ",".join([str(x) for x in value])
      print("dic里有相同值(不包含False)的值{key}的键为:{values}".format(key=key, values=_str))
  
  

  输出为

  dic里有相同值(不包含False)的值7的键为:12,6
  dic里有相同值(不包含False)的值6的键为:8,9,5
  
  本回答被题主选为最佳回答 , 对您是否有帮助呢?
  评论 编辑记录
查看更多回答(3条)

报告相同问题?

问题事件

 • 系统已结题 5月16日
 • 已采纳回答 5月8日
 • 创建了问题 5月7日

悬赏问题

 • ¥15 怎样采集或者其它途径拿到全国最新个体工商户数据
 • ¥20 我是一名大学生,想学习java是自学还是报培训班呢
 • ¥15 pycharm该如何爬取网易云歌曲下的评论?
 • ¥15 java调用sap webservice问题
 • ¥20 如何完全复现何恺明resnet论文里的结果,有代码吗,获得论文中的结果(如下图)
 • ¥15 mysql如果表行行数小于1000条还需要分区吗
 • ¥20 有关matlab自定义特殊算符的问题
 • ¥15 第15届蓝桥杯选拔赛斗鱼养殖场
 • ¥15 在vivado的FIFO使用中,FIFO有没有提供可以输出内部存储空间状态的端口?
 • ¥15 C++ QT内存数据匹配对比指导