Ten小萌
2022-05-09 09:15
采纳率: 100%
浏览 33

Python 不连接数据库的情况下,用sql的方式处理多个excel表数据

请问要做一个本地python小工具,用户是不会装数据库的,功能涉及多个Excel表的关联处理,用SQL处理最简便,如:

select t1.id, e2.starttime, e2.endtime, e2.name, v3.value
From t1, e2,v3
Where t1.id = e2.id
and v3.name = e2.name
and v3.timestamp between e2.starttime and e2.endtime

t1,e2,v3分别是不同excel里的sheet页

3条回答 默认 最新

相关推荐 更多相似问题