Chyiqi7
2019-08-01 19:12
采纳率: 100%
浏览 332
已采纳

求大佬们帮忙分析一下这段代码。

下面这段代码为什么运行结果为3啊,求告知!

public static void main(String[] args)
  {  
  int a=1, b=2, c=3;
     if (a<0)
      if (b<0)
        c=10;
      else
        c=20;
    System.out.println(c);
  }
 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

6条回答 默认 最新

 • threenewbee 2019-08-01 19:16
  已采纳

  else和最接近的if配对
  所以
  if (a<0)
  {
  if (b<0)
  {
  c=10;
  }
  else
  {
  c=20;
  }
  }

  评论
  解决 无用
  打赏 举报
 • 查看更多回答(5条)

相关推荐 更多相似问题