node的v8引擎与浏览器运行结果 不一样

没有报错也没有异常,但是运行结果就是不一样,
如何修改才能让node的运行打码结果和浏览器是一致的

var window = this;
function t(e) {
  return typeof e
}
var A = "2.0",
  __g = {};

function s() {}

function i(e) {
  this.t = (2048 & e) >> 11, this.s = (1536 & e) >> 9, this.i = 511 & e, this.h = 511 & e
}

function h(e) {
  this.s = (3072 & e) >> 10, this.h = 1023 & e
}

function a(e) {
  this.a = (3072 & e) >> 10, this.c = (768 & e) >> 8, this.n = (192 & e) >> 6, this.t = 63 & e
}

function c(e) {
  this.s = e >> 10 & 3, this.i = 1023 & e
}

function n() {}

function e(e) {
  this.a = (3072 & e) >> 10, this.c = (768 & e) >> 8, this.n = (192 & e) >> 6, this.t = 63 & e
}

function o(e) {
  this.h = (4095 & e) >> 2, this.t = 3 & e
}

function r(e) {
  this.s = e >> 10 & 3, this.i = e >> 2 & 255, this.t = 3 & e
}
s.prototype.e = function(e) {
  e.o = !1
}, i.prototype.e = function(e) {
  switch (this.t) {
    case 0:
      e.r[this.s] = this.i;
      break;
    case 1:
      e.r[this.s] = e.k[this.h]
  }
}, h.prototype.e = function(e) {
  e.k[this.h] = e.r[this.s]
}, a.prototype.e = function(e) {
  switch (this.t) {
    case 0:
      e.r[this.a] = e.r[this.c] + e.r[this.n];
      break;
    case 1:
      e.r[this.a] = e.r[this.c] - e.r[this.n];
      break;
    case 2:
      e.r[this.a] = e.r[this.c] * e.r[this.n];
      break;
    case 3:
      e.r[this.a] = e.r[this.c] / e.r[this.n];
      break;
    case 4:
      e.r[this.a] = e.r[this.c] % e.r[this.n];
      break;
    case 5:
      e.r[this.a] = e.r[this.c] == e.r[this.n];
      break;
    case 6:
      e.r[this.a] = e.r[this.c] >= e.r[this.n];
      break;
    case 7:
      e.r[this.a] = e.r[this.c] || e.r[this.n];
      break;
    case 8:
      e.r[this.a] = e.r[this.c] && e.r[this.n];
      break;
    case 9:
      e.r[this.a] = e.r[this.c] !== e.r[this.n];
      break;
    case 10:
      e.r[this.a] = t(e.r[this.c]);
      break;
    case 11:
      e.r[this.a] = e.r[this.c] in e.r[this.n];
      break;
    case 12:
      e.r[this.a] = e.r[this.c] > e.r[this.n];
      break;
    case 13:
      e.r[this.a] = -e.r[this.c];
      break;
    case 14:
      e.r[this.a] = e.r[this.c] < e.r[this.n];
      break;
    case 15:
      e.r[this.a] = e.r[this.c] & e.r[this.n];
      break;
    case 16:
      e.r[this.a] = e.r[this.c] ^ e.r[this.n];
      break;
    case 17:
      e.r[this.a] = e.r[this.c] << e.r[this.n];
      break;
    case 18:
      e.r[this.a] = e.r[this.c] >>> e.r[this.n];
      break;
    case 19:
      e.r[this.a] = e.r[this.c] | e.r[this.n];
      break;
    case 20:
      e.r[this.a] = !e.r[this.c]
  }
}, c.prototype.e = function(e) {
  e.Q.push(e.C), e.B.push(e.k), e.C = e.r[this.s], e.k = [];
  for (var t = 0; t < this.i; t++)
  e.k.unshift(e.f.pop());
  e.g.push(e.f), e.f = []
}, n.prototype.e = function(e) {
  e.C = e.Q.pop(), e.k = e.B.pop(), e.f = e.g.pop()
}, e.prototype.e = function(e) {
  switch (this.t) {
    case 0:
      e.u = e.r[this.a] >= e.r[this.c];
      break;
    case 1:
      e.u = e.r[this.a] <= e.r[this.c];
      break;
    case 2:
      e.u = e.r[this.a] > e.r[this.c];
      break;
    case 3:
      e.u = e.r[this.a] < e.r[this.c];
      break;
    case 4:
      e.u = e.r[this.a] == e.r[this.c];
      break;
    case 5:
      e.u = e.r[this.a] != e.r[this.c];
      break;
    case 6:
      e.u = e.r[this.a];
      break;
    case 7:
      e.u = !e.r[this.a]
  }
}, o.prototype.e = function(e) {
  switch (this.t) {
    case 0:
      e.C = this.h;
      break;
    case 1:
      e.u && (e.C = this.h);
      break;
    case 2:
      e.u || (e.C = this.h);
      break;
    case 3:
      e.C = this.h, e.w = null
  }
  e.u = !1
}, r.prototype.e = function(e) {
  switch (this.t) {
    case 0:
      for (var t = [], n = 0; n < this.i; n++)
      t.unshift(e.f.pop());
      e.r[3] = e.r[this.s](t[0], t[1]);
      break;
    case 1:
      for (var r = e.f.pop(), o = [], i = 0; i < this.i; i++)
      o.unshift(e.f.pop());
      e.r[3] = e.r[this.s][r](o[0], o[1]);
      break;
    case 2:
      for (var a = [], s = 0; s < this.i; s++)
      a.unshift(e.f.pop());
      e.r[3] = new e.r[this.s](a[0], a[1])
  }
};
var k = function(e) {
  for (var t = 66, n = [], r = 0; r < e.length; r++) {
    var o = 24 ^ e.charCodeAt(r) ^ t;
    //console.log(o)
    n.push(String.fromCharCode(o)), t = o
  }
  return n.join("")
};

function Q(e) {
  this.t = (4095 & e) >> 10, this.s = (1023 & e) >> 8, this.i = 1023 & e, this.h = 63 & e
}

function C(e) {
  this.t = (4095 & e) >> 10, this.a = (1023 & e) >> 8, this.c = (255 & e) >> 6
}

function B(e) {
  this.s = (3072 & e) >> 10, this.h = 1023 & e
}

function f(e) {
  this.h = 4095 & e
}

function g(e) {
  this.s = (3072 & e) >> 10
}

function u(e) {
  this.h = 4095 & e
}

function w(e) {
  this.t = (3840 & e) >> 8, this.s = (192 & e) >> 6, this.i = 63 & e
}

function G() {
  this.r = [0, 0, 0, 0], this.C = 0, this.Q = [], this.k = [], this.B = [], this.f = [], this.g = [], this.u = !1, this.G = [], this.b = [], this.o = !1, this.w = null, this.U = null, this.F = [], this.R = 0, this.J = {
    0: s,
    1: i,
    2: h,
    3: a,
    4: c,
    5: n,
    6: e,
    7: o,
    8: r,
    9: Q,
    10: C,
    11: B,
    12: f,
    13: g,
    14: u,
    15: w
  }
}
Q.prototype.e = function(e) {
  switch (this.t) {
    case 0:
      e.f.push(e.r[this.s]);
      break;
    case 1:
      e.f.push(this.i);
      break;
    case 2:
      e.f.push(e.k[this.h]);
      break;
    case 3:
      e.f.push(k(e.b[this.h]))
  }
}, C.prototype.e = function(A) {
  switch (this.t) {
    case 0:
      var t = A.f.pop();
      A.r[this.a] = A.r[this.c][t];
      break;
    case 1:
      var s = A.f.pop(),
        i = A.f.pop();
      A.r[this.c][s] = i;
      break;
    case 2:
      var h = A.f.pop();
      A.r[this.a] = eval(h)
  }
}, B.prototype.e = function(e) {
  e.r[this.s] = k(e.b[this.h])
}, f.prototype.e = function(e) {
  e.w = this.h
}, g.prototype.e = function(e) {
  throw e.r[this.s]
}, u.prototype.e = function(e) {
  var t = this,
    n = [0];
  e.k.forEach(function(e) {
    n.push(e)
  });
  var r = function(r) {
    var o = new G;
    return o.k = n, o.k[0] = r, o.v(e.G, t.h, e.b, e.F), o.r[3]
  };
  r.toString = function() {
    return "() { [native code] }"
  }, e.r[3] = r
}, w.prototype.e = function(e) {
  switch (this.t) {
    case 0:
      for (var t = {}, n = 0; n < this.i; n++) {
        var r = e.f.pop();
        t[e.f.pop()] = r
      }
      e.r[this.s] = t;
      break;
    case 1:
      for (var o = [], i = 0; i < this.i; i++)
      o.unshift(e.f.pop());
      e.r[this.s] = o
  }
}, G.prototype.D = function(e) {
  for (var t = atob(e), n = t.charCodeAt(0) << 8 | t.charCodeAt(1), r = [], o = 2; o < n + 2; o += 2)
  r.push(t.charCodeAt(o) << 8 | t.charCodeAt(o + 1));
  this.G = r;
  for (var i = [], a = n + 2; a < t.length;) {
    var s = t.charCodeAt(a) << 8 | t.charCodeAt(a + 1),
      c = t.slice(a + 2, a + 2 + s);
    i.push(c), a += s + 2
  }
  this.b = i
}, G.prototype.v = function(e, t, n) {
  var t = t || 0;
  var n = n || [];
  var mn = "string" == typeof e ? this.D(e) : (this.G = e, this.b = n)
  this.o = !0
  this.C = t;
  this.R = new Date().getTime()
  for (; this.o;) { 
    var r = this.G[this.C++];
    if ("number" != typeof r) break;
    var o = new Date().getTime();
    if (500 < o - this.R) return;
    this.R = o;
    try {
      this.e(r)
    } catch (e) {
      this.U = e, this.w && (this.C = this.w)
    }
  }
}, G.prototype.e = function(e) {
  var t = (61440 & e) >> 12;
  new this.J[t](e).e(this)
}, "undefined" != typeof window && (new G).v("AxjgB5MAnACoAJwBpAAAABAAIAKcAqgAMAq0AzRJZAZwUpwCqACQACACGAKcBKAAIAOcBagAIAQYAjAUGgKcBqFAuAc5hTSHZAZwqrAIGgA0QJEAJAAYAzAUGgOcCaFANRQ0R2QGcOKwChoANECRACQAsAuQABgDnAmgAJwMgAGcDYwFEAAzBmAGcSqwDhoANECRACQAGAKcD6AAGgKcEKFANEcYApwRoAAxB2AGcXKwEhoANECRACQAGAKcE6AAGgKcFKFANEdkBnGqsBUaADRAkQAkABgCnBagAGAGcdKwFxoANECRACQAGAKcGKAAYAZx+rAZGgA0QJEAJAAYA5waoABgBnIisBsaADRAkQAkABgCnBygABoCnB2hQDRHZAZyWrAeGgA0QJEAJAAYBJwfoAAwFGAGcoawIBoANECRACQAGAOQALAJkAAYBJwfgAlsBnK+sCEaADRAkQAkABgDkACwGpAAGAScH4AJbAZy9rAiGgA0QJEAJACwI5AAGAScH6AAkACcJKgAnCWgAJwmoACcJ4AFnA2MBRAAMw5gBnNasCgaADRAkQAkABgBEio0R5EAJAGwKSAFGACcKqAAEgM0RCQGGAYSATRFZAZzshgAtCs0QCQAGAYSAjRFZAZz1hgAtCw0QCQAEAAgB7AtIAgYAJwqoAASATRBJAkYCRIANEZkBnYqEAgaBxQBOYAoBxQEOYQ0giQKGAmQABgAnC6ABRgBGgo0UhD/MQ8zECALEAgaBxQBOYAoBxQEOYQ0gpEAJAoYARoKNFIQ/zEPkAAgChgLGgkUATmBkgAaAJwuhAUaCjdQFAg5kTSTJAsQCBoHFAE5gCgHFAQ5hDSCkQAkChgBGgo0UhD/MQ+QACAKGAsaCRQCOYGSABoAnC6EBRoKN1AUEDmRNJMkCxgFGgsUPzmPkgAaCJwvhAU0wCQFGAUaCxQGOZISPzZPkQAaCJwvhAU0wCQFGAUaCxQMOZISPzZPkQAaCJwvhAU0wCQFGAUaCxQSOZISPzZPkQAaCJwvhAU0wCQFGAkSAzRBJAlz/B4FUAAAAwUYIAAIBSITFQkTERwABi0GHxITAAAJLwMSGRsXHxMZAAk0Fw8HFh4NAwUABhU1EBceDwAENBcUEAAGNBkTGRcBAAFKAAkvHg4PKz4aEwIAAUsACDIVHB0QEQ4YAAsuAzs7AAoPKToKDgAHMx8SGQUvMQABSAALORoVGCQgERcCAxoACAU3ABEXAgMaAAsFGDcAERcCAxoUCgABSQAGOA8LGBsPAAYYLwsYGw8AAU4ABD8QHAUAAU8ABSkbCQ4BAAFMAAktCh8eDgMHCw8AAU0ADT4TGjQsGQMaFA0FHhkAFz4TGjQsGQMaFA0FHhk1NBkCHgUbGBEPAAFCABg9GgkjIAEmOgUHDQ8eFSU5DggJAwEcAwUAAUMAAUAAAUEADQEtFw0FBwtdWxQTGSAACBwrAxUPBR4ZAAkqGgUDAwMVEQ0ACC4DJD8eAx8RAAQ5GhUYAAFGAAAABjYRExELBAACWhgAAVoAQAg/PTw0NxcQPCQ5C3JZEBs9fkcnDRcUAXZia0Q4EhQgXHojMBY3MWVCNT0uDhMXcGQ7AUFPHigkQUwQFkhaAkEACjkTEQspNBMZPC0ABjkTEQsrLQ==");
function atob(t) {
  var n, r, e = String(t).replace(/=+$/, ""), i = 0, a = 0, o = ""
  for (; r = e.charAt(a++);~r && (n = i % 4 ? 64 * n + r : r, i++ % 4) ? o += String.fromCharCode(255 & n >> (-2 * i & 6)) : 0) r = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=".indexOf(r);
  return o
};
function b(e) {
  var encode = encodeURIComponent(e);
  console.log(encode)
  var mngg = __g;
  console.log(mngg._encrypt)
  var mnsd = mngg._encrypt(encode)
  return mnsd;
};

console.log(b("sms_type=text"))
//正确输出应该是KUVBebS0gLNOb9oVBcSM,v8输出是a_pKgbw92LkYQgpGcqVm2JFX


查看全部
u012892798
岁月_Ben
2019/08/07 09:44
 • node.js
 • chrome
 • html5
 • firefox
 • javascript
 • 点赞
 • 收藏
 • 回答
  私信

2个回复