Deity.342
2022-05-20 17:00
采纳率: 88.9%
浏览 357

用起泡法和选择法怎么将字符串按ascll码值从小到大排列啊


#include"stdio.h"
#include "string.h"
void main()
{
  int i,j,n;
  char t;
  char c[100];
  n=strlen(c);
  printf("请?输?入?一?个?字?符?串?:阰");
  gets(c);
  n=strlen(c);
  for(i=0;i<n-1;i++)
  {  
    for(j=0;j<n-1-i;j++)
    {
      if(c[j]>c[j+1])
      {
        t=c[j];c[j]=c[j+1];c[j+1]=t;

      }
    }
  }
  printf("排?序ò后ó的?字?符?串?为a:");
  puts(c);
}

1条回答 默认 最新

相关推荐 更多相似问题