qq_41660047
qq_41660047
采纳率100%
2019-08-11 21:36

关于Python中的reshape,order相关问题

80
已采纳

import numpy as np
A = np.array([[1,2,3,4],[5,6,7,8]])
A.reshape((4,2),order="F")
为什么显示的是

Out[5]:
array([[1, 3],
[5, 7],
[2, 4],
[6, 8]])

        我知道order="F"代表列优先,但是我实在搞不明白最后的结果顺序是经过怎样的排序后得出的
  • 点赞
  • 写回答
  • 关注问题
  • 收藏
  • 复制链接分享
  • 邀请回答

1条回答