weixin_44047790
weixin_44047790
采纳率0%
2019-08-12 10:15 浏览 361

大一c++算法类作业问题

本人计算机专业,刚刚大二,大一学了一个学期的c和c++,帮同学改一道题时出现问题,题干如下:图片说明
图片说明

在vs上得到了预期效果,并且做了很多测试,输出结果都没有问题,但是在作业网站上提交时显示的是“部分正确”,有几个测试点显示的是“运行超时”,注释了半天不知道哪个循环有问题,希望各位大佬帮我看看哪里导致的运行超时,代码如下:
(没有c币,劳烦各位大佬了。)

#include "pch.h"
#include <iostream>
#include<string>
using namespace std;

class DC
{
private:
  string num;//考号
  int D, C;//德才分
  bool can;//过不过录取线
  int sum;//总分
  int lei;//属于哪一类,1(都过H),2(D过HC不过),3(D>C),4分别代表4类
public:
  DC() {
    lei = 0;
    D = 0;
    C = 0;
    can = false;
    sum = 0;
  }
  void get(int L, int H) {
    cin >> num >> D >> C;
    sum = D + C;
    if (D >= L && C >= L)
    {
      can = true;
      if (D >= H && C >= H)
      {
        lei = 1;
      }
      else if (D >= H && C < H)
      {
        lei = 2;
      }
      else if (D > C&&D < H && C < H)
      {
        lei = 3;
      }
      else lei = 4;
    }
    else
    {
      can = false;
      lei = 5;
    }
  }
  void print()
  {
    cout << num << " " << D << " " << C << endl;
  }
  bool rcan() { return can; }
  int rsum() { return sum; }
  int rlei() { return lei; }
  string rnum() { return num; }
  int rD() { return D; }
};
int main()
{
  int N, L, H;
  int M = 0;//合格人数
  int i, j;
  cin >> N >> L >> H;
  DC *p = new DC[N];
  for (i = 0; i < N; i++)
  {
    (p + i)->get(L, H);
    if ((p + i)->rcan())M++;
  }
  DC D;
  //对总分进行排序
  for (i = 0; i < N - 1; i++)
  {
    for (j = i+1; j < N; j++)
    {
      if ((p + i)->rlei() > (p + j)->rlei())
      {
        D = *(p + i);
        *(p + i) = *(p + j);
        *(p + j) = D;
      }
    }
  }
  for (i = 0; i < N - 1; i++)
  {
    for (j = i+1; j < N ; j++)
    {
      if ((p + i)->rlei() == (p + j)->rlei() && (p + i)->rsum() < (p + j)->rsum())
      {
        D = *(p + i);
        *(p + i) = *(p + j);
        *(p + j) = D;
      }
      else if ((p + i)->rlei() == (p + j)->rlei() && (p + i)->rsum() == (p + j)->rsum())
      {
        if ((p + i)->rD() < (p + j)->rD())
        {
          D = *(p + i);
          *(p + i) = *(p + j);
          *(p + j) = D;
        }
        else if ((p + i)->rD() == (p + j)->rD())
        {
          if ((p + i)->rnum() > (p + j)->rnum())
          {
            D = *(p + i);
            *(p + i) = *(p + j);
            *(p + j) = D;
          }
        }
      }
    }
  }
  cout << M << endl;
  for (i = 0; i < N; i++)
  {
    if ((p + i)->rcan())
    {
      (p + i)->print();
    }
  }
  delete[] p;
}
 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享
 • 邀请回答

1条回答 默认 最新

 • qq_40946921 Italink 2019-08-12 10:26
  点赞 1 评论 复制链接分享

相关推荐