juhamwang
2022-06-08 16:04
采纳率: 77.8%
浏览 45

sqlite查询某值所在行

img


如图,根据输出值RFID值:e28068940000401a4f02996f,查询 表中RFID列中 匹配的RFID值 在哪一行,返回此行的值


  tablecheck_11 = '''SELECT RFID FROM RunSurFace WHERE RFID = abc[1] '''
      checkcomstatus_2 = cur.execute(tablecheck_11)
      print(checkcomstatus_2)

3条回答 默认 最新

相关推荐 更多相似问题