m0_72297468
2022-06-24 11:24
采纳率: 0%
浏览 76
问题最晚将于07月02日00:00点结题

#c 错误:不显示修改成功

void modify1(Gun *h,int gcoding,int gtime,char *gname,char *gattribute)
{
Gun *gun;
int isfound=0;
gun=h->next;
Gun *newnode;
/*while(gun!=NULL)
{

  if(gun->coding==gcoding)
  {
    newnode->time=gtime;
    strcpy(gun->name,gname);
    strcpy(gun->attribute,gattribute);
    isfound=1;
    break;
  }
  else
    gun=gun->next;
}*/
if(isfound==0)
{
   insert2(h);
   printf("【此军械信息已经修改成功】\n\n");
}
else
  printf("【没有找到此军械信息,无法修改!请及时处理!!!】\n\n");

}

void modify(Gun *h)
{
int gcoding,gtime;
char gname[20],gattribute[20];
printf("【请填写要修改枪支的编码】\n\n");
scanf("%d",&gcoding);
printf("【请填写修改枪支的信息,请用空格隔开:】\n\n");
printf("【入库时间】【军械名称】【军械属性】\n\n");
scanf("%d %s %s",gtime,gname,gattribute);
modify1(h,gcoding,gtime,gname,gattribute);
}

//查询军械信息

img

 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 追加酬金
 • 关注问题
 • 邀请回答

3条回答 默认 最新

相关推荐 更多相似问题