weixin_39412599
2022-07-01 10:55
采纳率: 0%
浏览 29

C# 多态 重写调用问题

两个基类C E 都override重写了父类的虚方法

class A
{
  public string str = "A";
  public void Show()
  {
    Debug.LogError("我是A");
  }
}
class B:A
{
  public new string str = "B";
  public new virtual void Show()
  {
    Debug.LogError("我是B");
  }
}

class C:B
{
  public override void Show()
  {
    Debug.LogError("我是C");
  }
}

class D:C
{
  public new string str = "D";
  public new void Show()
  {
    Debug.LogError("我是D");
  }
}
class E : B 
{
  public override void Show()
  {
    Debug.LogError("我是E");
  }
}

B b = new D();
b.Show();

调用的时候调哪一个重写?有什么优先级还是什么?

3条回答 默认 最新

相关推荐 更多相似问题