okcthunder0MVP 2022-08-12 17:48 采纳率: 50%
浏览 63
已结题

Python初学者小问题

img


代码如图所示,想将第二个问题也就是那个true_false那部分改为:输入yes或者no的时候可以输出两段英文,输入其他值则提示回答无效,请问该如何修改

 • 写回答

4条回答 默认 最新

 • a5156520 2022-08-12 17:58
  关注

  在true_false()函数的判断里,把执行部分里的print(calculated_value)移到if-else里面即可, 然后把if-else 改为if-elif-else ,修改如下:
  参考链接:
  python判断字符串相等_好生活好二三四

  calculation_to_units = 24
  name_of_unit = "hours"
  
  def days_to_units(num_of_days):
    if num_of_days > 0:
      return f"{num_of_days} days are {num_of_days*calculation_to_units} {name_of_unit}"
    else:
      return ("this number is not right")
  
  def true_false(yes_or_no,calculation_value):
    
    #https://www.how234.com/eamyrzbsh.html
    if yes_or_no == "yes" :
      print(calculation_value)
      print ("please grow up ASAP!")
    elif yes_or_no == "no":
      print(calculation_value)
      print ("all right")
    else :
      print ("Invalid answer!")
    
    
  
  
  user_input = input("please enter a number!\n")
  
  
  user_input2 = input("are you a little boy?\n")
  
  #print("user_input2=",user_input2,"|")
  
  user_input_number = int(user_input)
  
  #user_input2_words = bool(user_input2)
  
  calculation_value = days_to_units(user_input_number)
  
  true_false_verification = true_false(user_input2,calculation_value)  
  
  #print(calculation_value)
  
  #print(true_false_verification)   
  

  img

  本回答被题主选为最佳回答 , 对您是否有帮助呢?
  评论 编辑记录
查看更多回答(3条)

报告相同问题?

问题事件

 • 系统已结题 8月20日
 • 已采纳回答 8月12日
 • 创建了问题 8月12日

悬赏问题

 • ¥15 按键修改电子时钟,C51单片机
 • ¥60 Java中实现如何实现张量类,并用于图像处理(不运用其他科学计算库和图像处理库))
 • ¥20 5037端口被adb自己占了
 • ¥15 python:excel数据写入多个对应word文档
 • ¥60 全一数分解素因子和素数循环节位数
 • ¥15 ffmpeg如何安装到虚拟环境
 • ¥188 寻找能做王者评分提取的
 • ¥15 matlab用simulink求解一个二阶微分方程,要求截图
 • ¥30 乘子法解约束最优化问题的matlab代码文件,最好有matlab代码文件
 • ¥15 写论文,需要数据支撑