qq_33890888
2019-09-01 15:01
浏览 393

有没有懂Buffer.BlockCopy的大神,小白求教你如何取值谢谢!

代码如下
public int 数值
{
get
{
byte[] array = new byte[2];
Buffer.BlockCopy(this.NsLW8jP9o, 0, array, 0,2);
return (int)BitConverter.ToInt16(array, 0);
}
set
{
Buffer.BlockCopy(BitConverter.GetBytes(value), 0, this.NsLW8jP9o, 0,2);
}
}

      封包的图片我放在下面,如何取到封包中间的4那个数,这样取出来的值是又是为什么有没有懂的大神指教下谢谢!![图片说明](https://img-ask.csdn.net/upload/201909/01/1567321274_120096.png)
 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 追加酬金
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

相关推荐 更多相似问题