Lukas00990 2022-09-30 05:48 采纳率: 42.1%
浏览 106
已结题

python 矩阵运算出问题

NumberOfCandidateDevices = 3
python矩阵运算出问题。 按照代码逻辑, 应该会得到这样的矩阵

img

#Evaluator1 - Repeatability
#Deviation
Device1_deviation = 0.06 - 0.05
Device2_deviation = 0.06 - 0.05
Device3_deviation = 0.3 - 0.05

DeviceEvaluatorList = []
DeviceEvaluatorList.append(Device1_deviation)
DeviceEvaluatorList.append(Device2_deviation)
DeviceEvaluatorList.append(Device3_deviation)
B =np.empty((NumberOfCandidateDevices,NumberOfCandidateDevices))
for i in range(1, NumberOfCandidateDevices+1):
  for j in range(1, NumberOfCandidateDevices+1):
    a = DeviceEvaluatorList[i-1]
    b = DeviceEvaluatorList[j-1]
    if a < b:
      B[i-1,j-1] = 0.6
    if a == b:
      B[i-1,j-1] = 0.5
    else:
      B[i-1,j-1] = 0
B

但是实际运算出的矩阵如下。即最右边前两行应该为1,但是算出来却为0. 可否解释下原因,并修正下代码

img

除此之外想把生成 的B 转换成矩阵,如何操作?

 • 写回答

4条回答

   报告相同问题?

   相关推荐 更多相似问题

   问题事件

   • 系统已结题 10月10日
   • 已采纳回答 10月2日
   • 修改了问题 9月30日
   • 修改了问题 9月30日
   • 展开全部

   悬赏问题

   • ¥15 Java的运用111111111111
   • ¥15 koa2 + ts 声明文件不生效
   • ¥15 Mac系统word显示此文档已被删除或当前无法访问.
   • ¥15 Unity用代码实现Tilemap
   • ¥15 怎么求广播地址以及网络地址?
   • ¥15 想知道unity如何实现物体贴地运动
   • ¥15 从A地到B地有多条路径可以到达,现要从A地到B地运物资问题
   • ¥30 用java设计小游戏扑克牌比大小,52张牌的图片选世界篮球明星图或其它都行
   • ¥15 ATM管理员功能代码及解释
   • ¥15 EasyExcel导出下载文件响应流为空