ડꫀꫀ ꪗꪮꪊ. 2022-10-09 01:57 采纳率: 88.6%
浏览 20
已结题

C++ 图书管理系统 运行不了 说我打开文件时候不能接受2个参数 不知道错哪里


#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<string.h>
typedef struct{


int  year;
int month;
}time;
typedef struct node{


int num;
char name[20];
time jin;
time bao;
}node, huowu[20];int visite(FILE* ft, node huowu[20])// 从文件中将信息读出并保存在数组中 
{


  int i = 0;
  if ((ft = fopen_s("货物信息.txt", "r")) == NULL)
  {

    printf("\nCan't  open!");
    exit(0);

  }


  while (!feof(ft)) {


    fscanf_s(ft, "%s%d%d%d%d%d", huowu[i].name, &huowu[i].num, &huowu[i].jin.year, &huowu[
      i].jin.month, &huowu[i].bao.year, &huowu[i].bao.month);
    printf("\n");
    printf(" 名称:%-10s 数量: %-5d 生产日期: %d 年 %d  月 截止日期: % d年 %d 月\n", huowu[i].name, huowu[i].num, huowu[i].jin.year, huowu[i].jin.month, huowu[i].bao.year, huowu[i].bao.month);
    i++;

  }

  if (fclose(ft))
  {

    printf("\nCan't   close!");
    exit(0);


    return i;
  }
}

void  kuochong(FILE* ft)//追加

{
  int a, i;
  node  kuochong[20];


  if ((ft = fopen_s("货物信息.txt", "a+")) = NULL)
  {

    printf("\nCan't  open!");
    exit(0);
  }
  printf("\n扩充的商品数目: ");
  scanf_s("%d", &a);
  if (a > 15)
    printf("n商品过多,无法保存!");
  fflush(stdin);
  for (i = 0; i < a; i++)

    printf("n扩充的商品名称: ");
  scanf_s("%s", kuochong[i].name);  printf("n扩充的商品数量: ");
  scanf_s("%d", &kuochong[i].num);  printf("n该商品的生产日期:");
  scanf_s("%d%d", &kuochong[i].jin.year, &kuochong[i].jin.month);
  printf("n该商品的截止时间:");  scanf_s("%d%d", &kuochong[i].bao.year, &kuochong[i].bao.month);
  fflush(stdin);


  for (i = 0; i < a; i++)
  {


    fprintf(ft, "n%s      %d    %d  %d %d    %d", kuochong[i].name, kuochong[i].num, kuochong[i].jin.year, kuochong[i].jin.month, kuochong[i].bao.year, kuochong[i].bao.month);
  }

  if (fclose(ft))
  {

    printf("\nCan't  close!");
    exit(0);
  }
}


void shanchu(node huowu[20], int n, FILE* ft)//删除
{
  int t, j, i;
  char s[20];
  printf("\n要删除的货物名称: ");
  scanf_s("%s", s);
  fflush(stdin);


  for (i = 0; i < n; i++)
    if (!strcmp(s, huowu[i].name))
      t = i;

  for (j = t; j < n;j++)
    huowu[j] = huowu[j + 1];


  if ((ft = fopen_s("货物信息.txt", "w+")) == NULL)


  {
    printf("\nCan't  open!");
    exit(0);
  }

  for (i = 0; i < n - 1; i++)


  {
    fprintf(ft, "\n%s     %d    %d  %d %d   %d", huowu[i].name, huowu[i].num, huowu[i].jin.year, huowu[i].jin.month, huowu[i].bao.year, huowu[i].bao.month);
  }

  if (fclose(ft))

  {
    printf("\ncan't  close");
    exit(0);
  }
}void chaxun(FILE* ft, node huowu[20], int n)//查询
{

  char s[20];
  int i;
  printf("n要查询的货物名称:");
  scanf_s("%s", s);


  for (i = 0; i < n; i++)
    if (!strcmp(s, huowu[i].name))
      printf("n    名称:%- 10s数量:%-5d生产日期:%d年%d月     截止日期         : % d         年 % d                  月n",huowu[i].name,huowu[i].num,huowu[i].jin.year,huowu[i].jin.month,huowu[i].bao.year,huowu[i].bao.month);

}


//判断
int panduan(time g, time f)
{

  if (g.year > f.year)
    return 1;
  else   if (g.month > f.month)
    return 1;  return 0;
}


void paixu(node huowu[20], int n)
{

  int a, i, j;
  node t;
  printf("\n        1 数量(从大到小)  2 生产日期 3 截止日期\n");
  printf("\n请选择排序的方式: ");
  scanf_s("%d", &a);
  switch (a)
  {

  case 1:
    for (i = 0; i < n - 1; i++)
      for (j = n - 1; j >= i + 1; j--)
        if (huowu[j].num < huowu[j - 1].num)
        {

          t = huowu[j];
          huowu[j] = huowu[j - 1];
          huowu[j - 1] = t;
        }


    for (i = 0; i < n; i++)
      printf("\n    名称:%-10s数量:%-5d生产日期:%d年%d月     截止日期         : % d         年 % d                  月\n", huowu[i].name, huowu[i].num, huowu[i].jin.year, huowu[i].jin.month, huowu[i].bao.year, huowu[i].bao.month);
    break;
  case 2:
    for (i = 0; i < n - 1; i++)
      for (j = n - 1; j >= i + 1; j--)
        if (panduan(huowu[j - 1].jin, huowu[j].jin))


          t = huowu[j];
    huowu[j] = huowu[j - 1];
    huowu[j - 1] = t;

    for (i = 0; i < n; i++)
      printf("n    名称:%-10s数量:%-5d生产日期:%d年%d月    截止日期        : % d         年 % d                  月 \n", huowu[i].name, huowu[i].num, huowu[i].jin.year, huowu[i].jin.month, huowu[i].bao.year, huowu[i].bao.month);


    break;
  case 3:
    for (i = 0; i < n - 1; i++)
      for (j = n - 1; j >= i + 1; j--)
        if (panduan(huowu[j - 1].bao, huowu[j].bao))


          t = huowu[j];
    huowu[j] = huowu[j - 1];
    huowu[j - 1] = t;


    for (i = 0; i < n; i++)
      printf("\n   名称:%-10s数量:%-5d生产日期:%d年%d月    截止日期        : % d         年 % d                  月 \n", huowu[i].name, huowu[i].num, huowu[i].jin.year, huowu[i].jin.month, huowu[i].bao.year, huowu[i].bao.month);


    break;
  }


}
int main()
  {


    FILE* ft;
    int t;
    int huowushu;
    char ch;
    node huowu[20];


    printf("\n");
    printf(" ***** 欢 迎 进 入 货 物 管 理 系 统***** ");
    printf("\n");    printf("\n--------------------------------------------------------------------------------In");
    printf("     1 扩 充  2 查 看  3 删 除  4 排 序  5 查 询  6 退出\n");
    printf("\n--------------------------------------------------------------------------------In");

    printf("你要进行的操作…");
    scanf_s("%d", &t);
    fflush(stdin);
    switch (t)
    {
    case 1:
      kuochong(ft);


      fflush(stdin);


      break;
    case 2:


      huowushu = visite(ft, huowu);


      fflush(stdin);


      break;


    case 3:
      shanchu(huowu, huowushu, ft);


      fflush(stdin);


      break;


    case 4:
      paixu(huowu, huowushu);


      fflush(stdin);


      break;


    case 5:
      chaxun(ft, huowu, huowushu);


      break;

    case 6:
      printf("In谢谢惠顾!\n");
      break;
    }

  }
    
 • 写回答

1条回答 默认 最新

 • 快乐鹦鹉 2022-10-09 04:13
  关注

  你可以查一下fopen_s的说明啊,与fopen是不一样的。另外fscanf_s的使用也是错的

  本回答被题主选为最佳回答 , 对您是否有帮助呢?
  评论

报告相同问题?

问题事件

 • 系统已结题 10月17日
 • 已采纳回答 10月9日
 • 创建了问题 10月9日

悬赏问题

 • ¥40 如果update 一个列名为参数的value
 • ¥15 基于51单片机的水位检测系统设计中LCD1602一直不显示
 • ¥15 OCS2安装出现问题,请大家给点意见
 • ¥15 有没有大能能帮我出个适应度函数图,T_T
 • ¥15 ros小车启动launch文件报错
 • ¥15 vs2015到期想登陆但是登陆不上
 • ¥15 IPQ5018制作烧录固件,boot运行失败(操作系统-linux)(相关搜索:操作系统)(相关搜索:操作系统)
 • ¥20 icefall在librispeech基础上加入个人数据集
 • ¥30 keepalive高可用故障运维配置询问
 • ¥15 求帮助!国家电网内网u盘突然识别不出来了。