lwbCUMT
lwb-nju
2019-09-08 16:47
采纳率: 100%
浏览 282

C语言,vs2010编译运行问题

代码块中有两段相似的代码,为什么第二块可以正常运行,第一块不行

#include <stdio.h>
int main()
{
  int i,j,hang,lie,max;
  int a[3][4]={1,2,3,4,6,7,8,9,-10,10,-5,2};
  hang=0;
  lie=0;
  max=a[0][0];
  for(i=0;i<3;i++)
  {
    for(j=0;i<4;j++)
    {
      if(a[i][j]>max)
      {
        hang=i;
        lie=j;
        max=a[i][j];
      }
    }

  }
  printf("最大为%d,位于:第%d行,第%d列\n",max,hang,lie);
}
/*int main()
{
  int i,j,hang,lie,max;
  int a[3][4]={1,2,3,4,6,7,8,9,-10,10,-5,2};
  hang=0;
  lie=0;
  max=a[0][0];
  for(i=0;i<3;i++)
  {
    for(j=0;j<4;j++)
  {
    if(a[i][j]>max)
  {
    hang=i;
  lie=j;
  max=a[i][j];

  }
  }
  }
  printf("最大为%d,位于:第%d行,第%d列\n",max,hang,lie);
}*/
 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

1条回答 默认 最新

 • caozhy
  已采纳
  for(j=0;i<4;j++)
  这里j<4不是i
  
  点赞 评论

相关推荐