java代码连接odbc数据库出现报错

图片说明

图片说明

public static void main(String[] args) {

  //创建驱动名称,这里我们使用的是odbc
  String driverName="sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver";
  //创建odbc的名字
  String odbcName="jdbc:odbc:mymysql";
  //用户名
  String userName="root";
  //密码
  String password="";
  //创建一个连接对象
  Connection conn=null;
  //sql语句执行对象
  Statement st=null;
  //结果集对象
  ResultSet rs=null;
  String sql="select * from t_test";
  //1.加载启动程序
  try {
    Class.forName(driverName);
    conn=DriverManager.getConnection(odbcName, userName, password);
    System.out.println("连接成功!!");
    st=conn.createStatement();
    rs=st.executeQuery(sql);
    System.out.println("id\t登录名");
    while(rs.next()){
      System.out.println("id:"+rs.getInt(1)+"\t"+rs.getString(2));
    }
  } catch (ClassNotFoundException e) {
    e.printStackTrace();
  } catch (SQLException e) {
    e.printStackTrace();
  }finally{
    try {
      if(rs!=null){
        rs.close();
      }
      if(st!=null){
        st.close();
      }
      if(conn!=null){
        conn.close();
      }
      System.out.println("关闭成功!!");
    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }

}

2个回答

你的端口号是不是不对啊 mysql的是3306 你填的是58722

li_zhuang_zhuang
li_zhuang_zhuang 解决了。是mysql-odbc之间插件的问题
12 个月之前 回复
li_zhuang_zhuang
li_zhuang_zhuang 我这里没有写端口啊
大约一年之前 回复

你这报错是端口的问题吧 代码里的 和MySQL 实际的不一样。

Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
抄袭、复制答案,以达到刷声望分或其他目的的行为,在CSDN问答是严格禁止的,一经发现立刻封号。是时候展现真正的技术了!
立即提问
相关内容推荐