Rzang 2019-10-08 19:44 采纳率: 75%
浏览 434
已采纳

感觉插入函数错了 出现Unhandled exception in 1.exe: 0xC0000005: Access Violation

#include
#include
#include

#define OverFlow -1
#define OK 1

typedef struct
{
int coe;
int exp;
}Elemtype;

typedef struct node
{
Elemtype data;
struct node *next;
}PNode,*Linklist;

int Contruct_Tables(Linklist *Head)
{
Linklist p;
p=(Linklist)malloc(sizeof(PNode));
if(p==NULL)
return OverFlow;
p->next=NULL;
*Head=p;
return OK;
}

int Insert_Last(Linklist Head, int n)
{

Elemtype x;
int i=0;
Linklist p,q;
int k=0;
p=(Linklist)malloc(sizeof(PNode));
if(p==NULL)
return OverFlow;
while(i {
printf("输入系数:\n");
scanf("%d",&x.coe);
printf("输入指数:\n");
scanf("%d",&x.exp);
p->data.coe=x.coe;
p->data.exp=x.exp;
q=Head;
while(q->next!=NULL)
{
q=q->next;
}
q->next=p;
i++;
}
return OK;
}

Linklist Add(Linklist Head1,Linklist Head2)
{

Linklist p=Head1;
Linklist q=Head2;
Linklist r;
while(p->next!=NULL)
{
  p=p->next;
}
p->next=q->next;
free(Head2);

p=Head1->next;
while(p->next!=NULL)
{
  while(q->next!=NULL)
  {  
    q=Head1->next;
    r=q;
    q=q->next;
    if(p->data.exp==q->data.exp)
    {p->data.coe=p->data.coe+q->data.coe;
        r->next=q->next;
        free(q);
    }
  }
}
p=p->next;
return Head1;

}

int Show_Linklist(Linklist Head)
{
Linklist p=Head->next;
Linklist q=p;
Linklist r=Head;
while(p->next!=NULL)
{
while(q->next!=NULL)
{
q=q->next;
if(p->data.exp>q->data.exp)
{
p->next=q->next;
q->next=p;
r->next=q;
}
}

  r=r->next;
  p=p->next;
}

p=Head->next;
if(p==NULL);
printf("空表");
while(p!=NULL&&p->next!=NULL)
{
  printf("%dx^%d+",p->data.coe,p->data.exp);
}

if(p!=NULL&&p->next==NULL)
  printf("%dx^%d",p->data.coe,p->data.exp);
return OK;

}

int main()
{

int Contruct_Tables(Linklist *Head);
int Insert_Last(Linklist Head,int n);
Linklist Add(Linklist Head1,Linklist Head2);
int Show_Linklist(Linklist Head);
int n;
int p;
Linklist Head1;
Linklist Head2;

printf("建立表1\n");
Contruct_Tables(&Head1);
printf("输入元素个数:\n");
scanf("%d",&n); 
Insert_Last(Head1,n);
printf("建立表2\n");
Contruct_Tables(&Head2);
printf("输入元素个数:\n");
scanf("%d",&p);
Insert_Last(Head2,p);
Add(Head1,Head2);
Show_Linklist(Add(Head1,Head2));
return OK;

}

 • 写回答

2条回答 默认 最新

 • 斗酒神僧 2019-10-10 02:53
  关注

  p=(Linklist)malloc(sizeof(PNode));之后似乎忘记了p->next = NULL;。在Insert_Last函数中,由malloc分配的新结点插入到了链表的末尾,但 是新结点的next成员没有置NULL,所以程序在“while(q->next!=NULL);”处崩溃。
  下面是修改后的代码:

  PNode* Find_Last(PNode* first)
  {
    PNode* p = first;
    while (p->next != NULL)
    {
      p = p->next;
    }
    return p;
  }
  
  int Insert_Last(Linklist Head, int n)
  {
    int i;
    Linklist p;
    for(i = 0; i < n; ++i)
    {
      p = (PNode*)malloc(sizeof(PNode));
      if (p == NULL)
        return OverFlow;
      p->next = NULL;       // 建议分配新结点之后,立即初始化next域
      printf("输入系数:\n");
      scanf("%d",&p->data.coe);
      printf("输入指数:\n");
      scanf("%d",&p->data.exp);
      Find_Last(Head)->next = p;
    }
    return OK;
  }
  
  

  两点建议:
  1)立即初始化指针变量和指针成员。
  2)提炼重复的代码为独立的函数。比如你的代码中,有不止一处查找链表的尾结点,应把这些重复的代码提炼到一个独立的函数中,用一个恰当的函数名描述代码的意图。这样至少有以下一些好处:代码易于阅读,通过函数名理解代码的意图,而不是每次阅读这些重复的代码;代码易于维护,完成同一项任务或一组类似的任务,独立的函数比散布在多个地方的重复代码更易于修改和保持一致性。

  本回答被题主选为最佳回答 , 对您是否有帮助呢?
  评论
 • threenewbee 2019-10-09 09:40
  关注

  多半是指针方面的问题,你不要直接运行,而是调试下,报错的时候停下来看那一行,上面的各个指针变量,哪个无效。

  评论
查看更多回答(1条)

报告相同问题?

悬赏问题

 • ¥20 C语言字符串不区分大小写字典排序相关问题
 • ¥15 关于#python#的问题:我希望通过逆向技术爬取1688搜索页下滑加载的数据
 • ¥15 学习C++过程中遇到的问题
 • ¥15 关于Linux的终端里,模拟实现一个带口令保护的屏保程序遇到的输入输出的问题!(语言-c语言)
 • ¥15 学习C++过程中遇到的问题
 • ¥15 请问,这个嵌入式Linux系统怎么分析,crc检验区域在哪
 • ¥15 二分类改为多分类问题
 • ¥15 Unity微信小游戏上调用ReadPixels()方法报错
 • ¥15 如何通过求后验分布求得样本中属于两种物种其中一种的概率?
 • ¥15 q从常量变成sin函数,怎么改写python代码?