weixin_43933961
木喜木喜
采纳率0%
2019-10-18 10:30 阅读 3.0k

大佬救救我!Python在for循环中使用append方法出现了重复内容怎么办?

原代码如下
myfile="C:\文件\industry.xls"
data = xlrd.open_workbook(myfile)
table = data.sheets()[0]
ncols=table.ncols
nrows = table.nrows
mylist = []
for j in range(nrows):
for i in range(1, ncols): # 因为第1列的‘1’是序号,不计算在内
myCell = table.cell(j, i)
myCellValue = myCell.value
if myCellValue==1:
biaoti=table.cell(0, i).value
BIAOTI=str(biaoti)
BIAOTI1=BIAOTI.replace('第7题(',' ')
BIAOTI2 = BIAOTI1.replace(')', ' ')
mylist.append(BIAOTI2)
print(mylist)

得到的结果是:
图片说明
但我要的只是最后一排的那个列表

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享

2条回答 默认 最新

 • caozhy 从今以后生命中的每一秒都属于我爱的人 2019-10-18 10:34

  mylist = []
  写在
  for j in range(nrows):
  下面而不是上面

  点赞 2 评论 复制链接分享
 • qq_39412061 吃鸡王者 2019-10-18 11:26

  mylist = []
  for j in range(nrows):
  for i in range(1, ncols): # 因为第1列的‘1’是序号,不计算在内
  myCell = table.cell(j, i)
  myCellValue = myCell.value
  if myCellValue==1:
  biaoti=table.cell(0, i).value
  BIAOTI=str(biaoti)
  BIAOTI1=BIAOTI.replace('第7题(',' ')
  BIAOTI2 = BIAOTI1.replace(')', ' ')
  mylist.append(BIAOTI2)
  print(mylist)

  点赞 评论 复制链接分享

相关推荐