qq_45628539
️小猪佩蕊
2019-10-19 14:20
采纳率: 92.7%
浏览 848

各位大佬,我想问下这个main为什么显示SyntaxError: invalid syntax, 怎样解决这个问题哇QAQ?

各位大佬,我想问下这个main为什么显示SyntaxError: invalid syntax,
怎样解决这个问题哇QAQ

int main():
{
char ch;
ch=getchar();
for(;(ch=getchar())!='\n';)
{
if(ch>='1'&&ch<='9'
putchar(ch);
else if(ch>='a'&&ch<='z')
break;
ch=getchar();
}
ch=getchar();
return0;
}

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

1条回答 默认 最新

 • wojiushiwo945you
  毕小宝 2019-10-19 14:24
  已采纳

  if 语句后面少了一个括号,我不会 C 语言,是怎么找出这个问题的呢?
  https://tool.lu/coderunner/ 平台输入你的代码,然后格式化后,就能发现了。

    int main () {
    char ch;
    ch=getchar();
    for(;(ch=getchar())!='\n';)
    {
      if(ch>='1'&&ch<='9')
        putchar(ch);
      else if(ch>='a'&&ch<='z')
        break;
      ch=getchar();
    }
    ch=getchar();
    return 0;
  }
  
  点赞 评论

相关推荐