Distiny. 2019-11-12 10:49 采纳率: 100%
浏览 2228
已采纳

用指针方法对10个整数按由小到大顺序排列(冒泡排序法),我的代码哪错了,谢谢,求解答? 初学C语言,谅解

#include <stdio.h>
int main()
{
  void sort(int *p,int n);
  int a[10],*p,i;
  p = a;
  for (i=0;i<10;i++)
   scanf ("%d",p++);
  sort(p,10);
  for (p=a,i=0;i<10;i++)
  {
   printf ("%d\n",*p);
   p++;
  }
  return 0;
}
void sort(int *p,int n)
{
  int i,j,temp;
  for (j=0;j<n-1;j++)
   for (i=0;i<n-1-j;i++)
    if (*(p+i)>*(p+i+1))
     {
      temp = *p;
      *p = *(p+1);
      *(p+1) = temp;
     }
}
 • 写回答

2条回答 默认 最新

 • 白色一大坨 2019-11-12 11:04
  关注
  #include <stdio.h>
  int main()
  {
    void sort(int *p, int n);
    int a[10], *p, i;
  
    for (i = 0; i < 10; i++)
      scanf("%d", &a[i]);
    sort(a, 10);
    for (i = 0; i < 10; i++)
    {
      printf("%d ", a[i]);
    }
    return 0;
  }
  void sort(int *a, int n)
  {
  
    int i, j, temp;
    for (i = 0; i < n - 1; i++)
    {
      for (j = 0; j<n - 1 - i; j++)
      {
        if (a[j]>a[j + 1])
        {
          temp = a[j];
          a[j] = a[j + 1];
          a[j + 1] = temp;
        }
      }
    }
  }
  
  本回答被题主选为最佳回答 , 对您是否有帮助呢?
  评论
 • 空白如空 2019-11-12 11:23
  关注

  有两处错误

  #include <stdio.h>
  int main()
  {
    void sort(int *p,int n);
    int a[10],*p,i;
    p = a;
    for (i=0;i<10;i++)
     scanf ("%d",p++);、
      //用a,不能用p,p在上面p++了,如果不再初始化,下面会造成越界
    sort(a,10);
    for (p=a,i=0;i<10;i++)
    {
     printf ("%d\n",*p);
     p++;
    }
    return 0;
  }
  void sort(int *p,int n)
  {
    int i,j,temp;
    int *a;
    a=p;
    for (j=0;j<n-1;j++){
      for (i=0;i<n-1-j;i++)
      {
        if (*(p+i)>*(p+i+1))
        {
            //交换的部分你写错了,位置是i和第i+1位交换
          temp = *(p+i);
          *(p+i) = *(p+i+1);
          *(p+i+1) = temp;
        }
      }
  
    }
  }
  
  评论
查看更多回答(1条)

报告相同问题?

悬赏问题

 • ¥15 代码已写好,求帮我指出错误,有偿!
 • ¥15 matlab+波形匹配算法
 • ¥15 转录组分析做聚类树图时癌旁组被分到了癌组
 • ¥15 大一Python字典
 • ¥15 multisim电路设计(相关搜索:设计报告)
 • ¥15 PC-lint Plus
 • ¥15 gpl24676注释
 • ¥15 php5.3内存泄露
 • ¥15 DigSilent如何复制复合模型到自己案例?
 • ¥15 求日版华为b610s-77a 官方公版固件,有偿