Celia_D
2019-11-18 13:51
采纳率: 41.2%
浏览 370

C语言:合并有序双向链表问题

从txt文件中读取5 4 2 3 1 10 6 8 7 9 到数组中,建立了两个递增排序的双向链表,内容分别为 1 2 3 4 5和6 7 8 9 10,现在想将两个链表合并输出一个递增的双向链表,输出时少了1和6 两个数字,双向链表创建时没有设置头结点,怎么修改合并时的代码?或者,怎样创建带头结点的有序双向链表呢?大佬们救命

#include "stdafx.h"
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <iostream>
using namespace std;
#include<fstream>
#include<stdio.h> 
/* C program to insetail nodes in doubly 
linked list such that list remains in 
ascending order on printing from left 
to right */

struct LinkList // A linked list node 
{ 
  int data; 
  struct LinkList *prior; 
  struct LinkList *next; 
}; 

// Function to insetail new node 
void nodeInsetail(struct LinkList **head, struct LinkList **tail, int key) 
{ 
  struct LinkList *p = new LinkList; 
  p->data = key; 
  p->next = NULL; 

  // If first node to be insetailed in doubly 
  // linked list 
  if (*head == NULL) 
  { 
    *head = p; 
    *tail = p; 
    (*head)->prior = NULL; 
    return; 
  } 
  // If node to be insetailed has value less 
  // than first node 
  if ((p->data) < ((*head)->data)) 
  { 
    p->prior = NULL; 
    (*head)->prior = p; 
    p->next = (*head); 
    (*head) = p; 
    return; 
  } 
  // If node to be insetailed has value more 
  // than last node 
  if ((p->data) > ((*tail)->data)) 
  { 
    p->prior = (*tail); 
    (*tail)->next = p; 
    (*tail) = p; 
    return; 
  } 
  // Find the node before which we need to 
  // insert p. 
  LinkList *temp = (*head)->next; 
  while ((temp->data) < (p->data)) 
    temp = temp->next; 

  // Insert new node before temp 
  (temp->prior)->next = p; 
  p->prior = temp->prior; 
  temp->prior = p; 
  p->next = temp; 
} 

// Function to print nodes in from left to right 
void printList(struct LinkList *temp) 
{ 
  while (temp != NULL) 
  { 
    printf("%d ", temp->data); 
    temp = temp->next; 
  } 
} 

// Driver program to test above functions 
int main() 
{ 
  int num[10],i,j=0;
  int datalen=0;
  ifstream file("linklist.txt");
  while( ! file.eof() )
  file>>num[datalen++];
  file.close();

  struct LinkList *La = NULL, *pa = NULL; 
  for(int i=0;i<5;i++)
  {
    nodeInsetail(&La, &pa,num[i]); 
  }
  printf("\nDoubly linked listA on printing:"); 
  printList(La);
  struct LinkList *Lb = NULL, *pb = NULL; 
  for(int i=5;i<10;i++)
  {
    nodeInsetail(&Lb, &pb,num[i]); 
  }
  printf("\nDoubly linked listB on printing:"); 
  printList(Lb);
  printf("\n");

  struct LinkList *Lc=NULL;//头
  struct LinkList *pc=NULL;//备用地址 
  struct LinkList *q=NULL;
  Lc=(struct LinkList*)malloc(sizeof(struct LinkList));
   pc=Lc;//备用合并链表起始地址 
   pa=La->next;
   pb=Lb->next;          (这里有问题!)
   while(pa&&pb)
   {
    if(pa->data<pb->data)
    {
       Lc->next=pa;
       pa->prior=Lc;
       pa=pa->next;
       Lc=Lc->next;
    }
    else if(pa->data==pb->data)
    {
       Lc->next=pa;
       pa->prior=Lc;
       Lc=pa;
       pa=pa->next;
       q=pb->next;
       free(pb);
       pb=q; 
     }
    else if(pa->data>pb->data)
    {
       Lc->next=pb;
       pb->prior=Lc;
       pb=pb->next;
       Lc=Lc->next;
    }    
   }
   Lc->next=pa?pa:pb;
   free(Lb);
   printf("the result is:");
   pa=pc->next;
   while(pa)
   {
   printf("%d ",pa->data);
   pa=pa->next;
   }
  return 0;
}


执行结果如下(工作停止)
Doubly linked listA on printing:1 2 3 4 5
Doubly linked listB on printing:6 7 8 9 10
the result is:2 3 4 5 7 8 9 10请按任意键继续. . .


 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 追加酬金
 • 关注问题
 • 邀请回答

1条回答 默认 最新

 • QiQaWgYu 2019-11-18 15:48
  你这是不带头结点的链表,pa=La->next;pb=Lb->next; pa,pb指向的是第二个结点
  
  评论
  解决 无用
  打赏 举报

相关推荐 更多相似问题