Sy_Faker
Sy_Faker
2019-11-21 01:53
采纳率: 77.3%
浏览 341

pta上敲题时出现关于指针与数组运用的问题~

7-24 交换最小值和最大值

本题要求编写程序,先将输入的一系列整数中的最小值与第一个数交换,然后将最大值与最后一个数交换,最后输出交换后的序列。

注意:题目保证最大和最小值都是唯一的。

输入格式:

输入在第一行中给出一个正整数N(≤10),第二行给出N个整数,数字间以空格分隔。

输出格式:

在一行中顺序输出交换后的序列,每个整数后跟一个空格。

输入样例:

5

8 2 5 1 4

输出样例:

1 2 5 4 8

程序清单:

#include<stdio.h>
swap(int *p1,int *p2)    //交换两个变量的值 
{
  int temp;
  temp=*p1;*p1=*p2;*p2=temp;
}
int main()
{
  int n;
  scanf("%d",&n);
  int a[n],k=0,i,min,max,b;
  for(i=0;i<n;i++)scanf("%d",&a[i]);
  for(i=0,min=a[0];i<n-1;i++)
  {
    if(min>a[i+1])
    {
      k=i+1;min=a[i+1];
    }
    if(max<a[i+1])
    {
      b=i+1;max=a[i+1];
    }
  }
  swap(&a[0],&a[k]);
  swap(&a[b],&a[n]);
  for(i=0;i<n-1;i++)
  {
    printf("%d ",a[i]);
  }
  printf("%d",a[n]);
}

结果:图片说明

我想请教各位咕噜我想法那里不对,遇到这种题怎么解决?寻找一个数组中最大与最小的是不是要这么麻烦?算法有更简便的请务必告知,谢了~

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

2条回答 默认 最新

 • caozhy
  已采纳

  你的逻辑和代码都有错。
  交换这个思路不行,因为第二次交换,因为8正好是第一个,已经被交换走了,换成了1,所以和最小值交换交换的不是原始值了。

  问题解决的话,请点采纳

  #include<stdio.h>
  
  int main()
  {
    int n;
    scanf("%d",&n);
    int a[10],i,min,max;
    for(i=0;i<n;i++)scanf("%d",&a[i]);
    for(i=0,min=max=0;i<n;i++)
    {
      if(a[min]>a[i])
        min=i;
      if(a[max]<a[i])
        max=i;
    }
    int b = a[0];
    int c = a[n - 1];
    int ma = a[max];
    int mi = a[min];
    a[max] = c;
    a[min] = b;
    a[0] = mi;
    a[n - 1] = ma;
    for(i=0;i<n;i++)
    {
      printf("%d ",a[i]);
    }
  }
  
  点赞 评论
 • boomsheep
  boomsheep 2020-04-09 17:32

  当最大值出现在最前 最小值出现在最后时不可以
  可采用指针来换值

  点赞 评论

相关推荐