yjkkk_
「已注销」
2019-11-21 09:19

C语言 判断输入数字是否为素数 输入1到17判断都是正确的(只试到17) 但是输入9判断结果是“9是素数” 而且就9这一个数字这样 求解??

  • c语言

#include
int panduan(int a)
{
int m;

for(m=2;m<a;m++)
{
if(a%m==0)
{
return 0;
}

{
    return 1;
}

}
}
int main()
{

int a;
printf("请输入一个数字:");
scanf("%d",&a);
if(panduan(a))
{
printf("%d是素数",a);
}
else
{
printf("%d不是素数",a);
}
return 0;
}

  • 点赞
  • 回答
  • 收藏
  • 复制链接分享

1条回答