qq_40053972
Nazimei_
采纳率0%
2019-11-21 09:39 阅读 227

写了一段求和的汇编代码,如何用子程序显示它的值(子程序设计采用段内结构和段间结构两种方式)

DATA SEGMENT
NUM DB 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
COUNT EQU $-NUM
SUM DW ?
DATA ENDS
STACK1 SEGMENT PARA STACK
DW 20H DUP(0)
STACK1 ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE,DS:DATA

START: MOV AX,DATA
MOV DS,AX

XOR AX,AX
MOV CX,0
MOV SI,0

NEXT:ADD AL,NUM[SI]
INC SI
INC CX
CMP CX,COUNT
JL NEXT

MOV BYTE PTR SUM,AL

MOV AH,4CH
INT 21H
CODE ENDS
END START
  • 点赞
  • 写回答
  • 关注问题
  • 收藏
  • 复制链接分享

1条回答 默认 最新

相关推荐