weixin_45857043
2019-11-23 11:25
采纳率: 96.2%
浏览 3.9k

从键盘输入n(1<=n<=10)个正整数,用空格隔开,最后以整数-1表示输入结束。把n个整数(-1除外)存入数组,然后找出其中的最大值和最小值并输出。 【输入形式】

#include
int main(int argc, char *argv[])
{
int n=0,i,p,q,m[9]={0};
for(i=1;i<=10;i++)
{
scanf("%d",&m[i]);
if(m[i]==-1)break;
}
q=i;
for(i=1;i<=q;i++)
{
if(m[i]>n)
n=m[i];
if(m[i]<p)
p=m[i];
}
printf("%d %d",n,p);
return 0;
}图片说明
为何把-1算了进去,如何改正,求大佬帮助

 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

1条回答 默认 最新

 • qtchen_1988 2019-11-23 11:40
  已采纳

  你把最后的-1放进数组了,还有你的数组是越界的

  #include<stdlib.h>
  #include<stdio.h>
  
  int main()
  {
    int n,i,arr[10] = {};
    for(i=0;i<10;i++)
    {
      int temp;
      scanf("%d",&temp);
      if(temp == -1)
        break;
      arr[i] = temp;
    }
    n = i;
    int min,max;
    max = arr[0];
    min = arr[0];
    for(i=1;i<n;i++)
    {
      if(max < arr[i])
        max = arr[i];
      else if(min > arr[i])
        min = arr[i];
    }
    printf("max=%d\tmin=%d\n",max,min);
    return 0;
  }
  
  已采纳该答案
  打赏 评论