buling?
2019-11-26 15:49
采纳率: 44%
浏览 713

SQL语句中的count条数该怎么接收

Go语言中写的sql语句,该怎么接收查询出的条目数啊图片说明

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

1条回答 默认 最新

 • 已采纳

  rows, err := db.Query(sql)
  for rows.Next() {
  var count int
  rows.Columns()
  err := rows.Scan(&count)
  if err != nil {
  fmt.Printf("get user info error [%s]", err)
  }
  fmt.println(count)
  }
  大致的伪代码是这样,你再调式一下

  点赞 评论

相关推荐 更多相似问题