nanzhicraft
2019-12-02 13:05
采纳率: 100%
浏览 265

c语言菜鸟求解`~~按规律生成NxN二维数组,每一行递增其余为0

图片说明

#include<stdio.h>
#define N 6
int main()
{
  int a[N][N],i,j,k=1;


  for(i=0;i<N;i++;)
   {

    for(j=0;i<N;j++)
    printf("%4d",a[i][j]);
  printf("\n");
   }
   return 0;
}
 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

1条回答 默认 最新

 • threenewbee 2019-12-02 13:10
  已采纳

  问题解决的话,请点下“采纳”

  #include<stdio.h>
  #define N 6
  int main()
  {
    int a[N][N],i,j,k=1;
    for(i=0;i<N;i++)
    {
      for(j=0;j<N;j++)
      {
        if (j <= i)
          a[i][j] = k++;
        else
          a[i][j] = 0;
      }
    }
    for(i=0;i<N;i++)
    {
      for(j=0;j<N;j++)
        printf("%4d",a[i][j]);
      printf("\n");
    }
    return 0;
  }
  
  已采纳该答案
  评论
  解决 无用
  打赏 举报

相关推荐 更多相似问题