nanzhicraft
2019-12-02 19:17
采纳率: 100%
浏览 1.1k

C语言菜鸟求解~一个数组已经从小到大排序 加入一个数字后按照原来从小到大排序

图片说明

C语言菜鸟求解~一个数组已经从小到大排序 加入一个数字后按照原来从小到大排序。

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

1条回答 默认 最新

 • 喜欢喝茶的猫 2019-12-02 20:06
  已采纳
  #define N 11
  void main()
  {
  
   int i,a[N] = { 2 ,5 ,7 ,10, 16, 21 ,34, 45 ,54, 56};
   int x,p;
   printf("please input %d numbers\r\n",N-1);
   for(i=0;i<N-1;i++)
    scanf("%d",&a[i]);
   printf("please input x to be insert\r\n x = ");
    scanf("%d",&x);
  
    for(i=0;i<N-1;i++) //寻找插入位置
    {
     if(x<=a[i])
     {
      p=i;
      break;
     }
    }
    for(i=N-1;i>p;i--)//移动
    {
      a[i] = a[i-1];
    }
     a[p] = x;
  
   for(i=0;i<N;i++)
    printf("%d ",a[i]);
    printf("\n");
  }
  
  点赞 评论

相关推荐 更多相似问题