2 blank cn Blank_CN 于 2014.09.20 22:14 提问

步进电机不能连续转动,甚至停止不动,LCD数码管也不能显示,求大神帮助啊!!!
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
//²½½øÂí´ïÇý¶¯½Ó¿Ú
sbit PH1 = P1^0; 
sbit PH2 = P1^1;
sbit I01 = P1^2;
sbit I11 = P1^3;
sbit I02 = P1^4;
sbit I12 = P1^5;
//°´¼ü¿Ú¶¨Òå
sbit LS138A=P2^5; 
sbit LS138B=P2^6;
sbit LS138C=P2^7;
sbit K1 = P2^4;
sbit K2 = P2^3;
sbit K3 = P2^2;
sbit K4 = P2^1;
//È«¾Ö±äÁ¿
unsigned char temp,Time,flag,hz;
unsigned int speed=0,show=0;
unsigned int LedOut[8];

unsigned char code Disp_Tab[17]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
//0¡¢1¡¢2¡¢3¡¢4¡¢5¡¢6¡¢7¡¢8¡¢9¡¢A¡¢b¡¢C¡¢d¡¢E¡¢FµÄÏÔʾÂë 
//°´¼üÑÓʱº¯Êý
void delay10ms(unsigned char c)
{
  unsigned char a,b;
  for (; c>0; c--)
  {
     for (b=199;b>0;b--)
     {
        for(a=1;a>0;a--);
     }   
  }

}
//Âö³åÑÓʱº¯Êý
void delay(unsigned char t)
{
  unsigned char i,j;
  for(i=0;i<t;i++)
    for(j=0;j<110;j++);
}
//¶¨Ê±Æ÷³õʼ»¯
void TimerConfiguration()
{
    TMOD = 0x01; //ÉèÖù¤×÷·½Ê½1
    TH0 = 0x3C; //¼Æʱ³õÖµ
    TL0 = 0xB0; //
    EA = 1;     //´ò¿ª×ÜÖжÏ
    ET0 = 1;     //´ò¿ª´ò¿ª¶¨Ê±Æ÷
    TR0 = 1;     //ÔËÐж¨Ê±Æ÷
}
//¶¯Ì¬ÊýÂë¹ÜÏÔʾËÙ¶È
void display()
{ 

     unsigned char i;

     LedOut[0]=Disp_Tab[show%10000/1000];
     LedOut[1]=Disp_Tab[show%1000/100];
     LedOut[2]=Disp_Tab[show%100/10]&0x7f;
     LedOut[3]=Disp_Tab[show%10];


   for( i=0; i<8; i++) 
   {
      P0 = LedOut[i];
    switch(i)    //λѡ      
      {    
      case 0:LS138A=0; LS138B=0; LS138C=0; break;     
      case 1:LS138A=1; LS138B=0; LS138C=0; break;         
      case 2:LS138A=0; LS138B=1; LS138C=0; break; 
      case 3:LS138A=1; LS138B=1; LS138C=0; break; 
      case 4:LS138A=0; LS138B=0; LS138C=1; break;
      case 5:LS138A=1; LS138B=0; LS138C=1; break;
      case 6:LS138A=0; LS138B=1; LS138C=1; break;
      case 7:LS138A=1; LS138B=1; LS138C=1; break;
      }

// j=150;
// while(j--);
P0=0x00;//ÏûÒþ
}
}
//µç»úÕýÏòÔËÐк¯Êý
void ForwardRun() //µ¥ËÄÅÄÇý¶¯·½Ê½£¬Ã¿Ò»²½µÄת½ÇΪ7.5¶È
{
//A/
if(Time==2)
{
PH1 = 0;
I01 = 0;
I11 = 0;
PH2 = 0;
I02 = 1;
I12 = 1;
speed++;
}
//B
if(Time==4)
{
PH1 = 0;
I01 = 1;
I11 = 1;
PH2 = 1;
I02 = 0;
I12 = 0;
speed++;
}
//A
if(Time==6)
{
PH1 = 1;
I01 = 0;
I11 = 0;
PH2 = 1;
I02 = 1;
I12 = 1;
speed++;
}
//B/
if(Time==8)
{
PH1 = 1;
I01 = 1;
I11 = 1;
PH2 = 0;
I02 = 0;
I12 = 0;
speed++;
}
flag = 1;
}
//µç»ú·´ÏòÔËÐк¯Êý
void BackRun()
{
//B/
if(Time==2)
{
PH1 = 1;
I01 = 1;
I11 = 1;
PH2 = 0;
I02 = 0;
I12 = 0;
speed++;
}
//A
if(Time==4)
{
PH1 = 1;
I01 = 0;
I11 = 0;
PH2 = 1;
I02 = 1;
I12 = 1;
speed++;
}
//B
if(Time==6)
{
PH1 = 0;
I01 = 1;
I11 = 1;
PH2 = 1;
I02 = 0;
I12 = 0;
speed++;
}
//A/
if(Time==8)
{
PH1 = 0;
I01 = 0;
I11 = 0;
PH2 = 0;
I02 = 1;
I12 = 1;
speed++;
}
flag = 0;
}
void main()
{
Time = 0;
TimerConfiguration();
while(1)
{
display();
if(Time==20)
{
show = (speed*7.5*60)/360;

        Time = 0;
        show = 0;
        speed = 0;
          }
    if(K1==0)
    {
      delay10ms(1);
        if(K1==0)
        {
          temp=1;
        }
    }
    if(K2==0)
    {
      delay10ms(1);
      if(K2==0)
      {
      temp=2;
      }
    }
    if(K3==0)
    {
      delay10ms(1);
      if(K3==0)
      {
        temp = 3;
      }
    }
    if(K4==0)
    {
      delay10ms(1);
      if(K3==0)
      {
        temp = 4;
      }
    }
    switch(temp)
    {
    case 1: ForwardRun();break;
    case 2: BackRun(); break;
    case 3: 
          if(flag == 1)
          {
            ForwardRun();
          }
          else
          {
            BackRun();
          }
          break;
    case 4:
          if(flag == 1)
          {
            ForwardRun();
          }
          else
          {
            BackRun();
          }
          break;
    }
  }
}
void Timer0() interrupt 1
{
  TH0 = 0x3C;
  TL0 = 0xB0;

  Time++;

}

1个回答

shen_wei
shen_wei   Ds   Rxr 2015.10.14 14:53

请配合你的电路,单步调试。。。放在这里谁也看不懂。。。

Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!