2 qdmin Qdmin 于 2015.06.13 17:12 提问

Java执行SQL的insert语句

public class JDBC_2 {
public static void main(String[] args) {
try{
Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
String url = "jdbc:mysql://localhost:3306/xskc";
String user = "root";
String pwd = "mch0dmin";
java.sql.Connection con = DriverManager.getConnection(url, user, pwd);
//java.sql.Statement stmt = con.createStatement();
Statement stmt = null;
String sql = "insert into student values('95005', '张三', '男', 50, 'DC')";
//String sql = "select sno from student";
stmt.executeQuery(sql);

        如果执行的是注释中的select语句,就不会报错,按时执行insert语句,就出现问题,请大牛帮帮忙!谢谢!

9个回答

qq_26971305
qq_26971305   2015.06.13 17:23
已采纳

你明显是错了,这insert是更改操作,但是你执行的是executeQuery(sql)方法,应该.execute(sql)

qq_26971305
qq_26971305   2015.06.13 17:23

你明显是错了,这insert是更改操作,但是你执行的是executeQuery(sql)方法,应该.execute(sql)

u012216727
u012216727   Ds   Rxr 2015.06.13 17:28

你都不说报的什么错,这个谁能猜出来

xiaoxiao081228
xiaoxiao081228   2015.06.13 18:13

你确定你的sql语句能正确执行,先在数据库那里试试能不能执行

u011133213
u011133213   2015.06.14 10:23

不是调用这个executeQuery方法,execute的参数才是任何sql语句!

beacon_2011
beacon_2011   Rxr 2015.06.14 12:04

错误信息粘出来吧,这样没法猜

cuiwei1026522829
cuiwei1026522829   Ds   Rxr 2015.06.14 15:40

报错误是什么内容,不然不好对症下药

zhi_ai_yaya
zhi_ai_yaya   Rxr 2015.06.15 09:57

注意看数据库基础类提供的函数用途~~
execute是执行,query是查询~~~

H1319
H1319   2017.12.17 11:36

select操作时,用executeQuery();执行insert操作时,用executeUpdate();

Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!