2 qq 33896831 qq_33896831 于 2016.02.09 19:11 提问

这个程序没办法运行switch啊求指教

#include
void action1(int x,int y)
{
printf("x+y=%d\n",x+y);
}
viod action2(int x,int y)
{
printf("x-y=%d\n",x-y);
}
void action3(int x,int y)
{
printf("x*y=%d\n",x*y);
}
void action4(int x,int y)
{
printf("x/y=%d\n",x/y);
}
int main()
{
int a,b;
printf("请输入a与b的值:\na:\nb:\n");
scanf("%d%d",&a,&b);
printf("A加法B减法C乘法D除法");
run=getchar();
switch(run)
{
case 'A':action1(a,b);break;
case'B':action2(a,b);break;
case'C':action3(a,b);break;
case'D':action4(a,b);break;
default:putchar('\a');
}
return 0;
}

13个回答

91program
91program   Ds   Rxr 2016.02.09 19:15
已采纳

run 的定义在哪里?没有看到。

qq_33896831
qq_33896831 run定义了但是忘记在这儿打出来了,char run;
大约 2 年之前 回复
caozhy
caozhy   Ds   Rxr 2016.02.09 20:46

#include<stdio.h>
void action1(int x,int y)
{
printf("x+y=%d\n",x+y);
}
void action2(int x,int y) //修改
{
printf("x-y=%d\n",x-y);
}
void action3(int x,int y)
{
printf("x*y=%d\n",x*y);
}
void action4(int x,int y)
{
printf("x/y=%d\n",x/y);
}
int main()
{
int a,b;
printf("请输入a与b的值:\na:\nb:\n");
scanf("%d%d",&a,&b);
printf("A加法B减法C乘法D除法");
char run; //修改
getchar(); //添加
scanf("%c", &run); //修改
switch(run)
{
case 'A':'a':action1(a,b);break;
case'B':'b':action2(a,b);break;
case'C':'c':action3(a,b);break;
case'D':'d':action4(a,b);break;
default:putchar('\a');
}
return 0;
}
qq_33896831
qq_33896831 谢谢不过为什么可以这样改啊?
大约 2 年之前 回复
caozhy
caozhy   Ds   Rxr 2016.02.09 21:14
 #include<stdio.h>
void action1(int x,int y)
{
printf("x+y=%d\n",x+y);
}
void action2(int x,int y)
{
printf("x-y=%d\n",x-y);
}
void action3(int x,int y)
{
printf("x*y=%d\n",x*y);
}
void action4(int x,int y)
{
printf("x/y=%d\n",x/y);
}
int main()
{
int a,b;
printf("请输入a与b的值:\na:\nb:\n");
scanf("%d%d",&a,&b);
printf("A加法B减法C乘法D除法");
char run;
getchar();
scanf("%c", &run);
switch(run)
{
case 'A':case 'a':action1(a,b);break;
case 'B':case 'b':action2(a,b);break;
case 'C':case 'c':action3(a,b);break;
case 'D':case 'd':action4(a,b);break;
default:putchar('\a');
}
return 0;
}
qq_33896831
qq_33896831 谢谢哈
大约 2 年之前 回复
wojiushiwo945you
wojiushiwo945you   Ds   Rxr 2016.02.10 14:28

用action作为switch的参数,方法体就是你的各个方法。

qq_33953225
qq_33953225   2016.02.10 03:03

efgdsfgfdsgfdsgfdsgfsd

qq_33896831
qq_33896831 我用的Microsoft Visual C++直接F11单步执行过
大约 2 年之前 回复
qq_33896831
qq_33896831 我用的Microsoft Visual c++,也试过F11单步执行
大约 2 年之前 回复
qq_33953225
qq_33953225   2016.02.10 03:03

efgdsfgfdsgfdsgfdsgfsd

qq_33953225
qq_33953225   2016.02.10 03:03

efgdsfgfdsgfdsgfdsgfsd

qq_33953225
qq_33953225   2016.02.10 03:03

efgdsfgfdsgfdsgfdsgfsd

qq_33953225
qq_33953225   2016.02.10 03:03

efgdsfgfdsgfdsgfdsgfsd

qq_33953225
qq_33953225   2016.02.10 03:03

efgdsfgfdsgfdsgfdsgfsd

共13条数据 1 尾页
Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!