2 qq 32565575 qq_32565575 于 2016.03.01 22:08 提问

想了蛮久的也不知道这些代码什么错误?

![![![![图片说明](http://img.ask.csdn.net/upload/201603/01/1456841314_821011.png)图片说明](http://img.ask.csdn.net/upload/201603/01/1456841294_117103.png)图片说明](http://img.ask.csdn.net/upload/201603/01/1456841277_943997.png)图片说明](http://img.ask.csdn.net/upload/201603/01/1456841250_139427.png)图片说明图片说明

6个回答

qq_32565575
qq_32565575   2016.03.01 22:37

看下吧。。。。。。。。。图片图片图片图片

qq_32565575
qq_32565575   2016.03.01 22:40

这是logcat/.111

luochoudan
luochoudan   Ds   Rxr 2016.03.02 09:46

这还能有错??这logcat是啥啊,确定不是你的layout文件?

qq_32565575
qq_32565575 logcat没传好,抱歉
大约 2 年之前 回复
qq_32565575
qq_32565575   2016.03.02 10:28

好了,已经贴了........

qq_32565575
qq_32565575   2016.03.02 10:28

好了,已经贴了........

tianyaleixiaowu
tianyaleixiaowu   2016.03.02 17:58

你把Android:id那个id改的正常些,就叫list,别写成android:list

Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!