2 qq 15149257 qq_15149257 于 2016.03.04 11:13 提问

迷宫游戏问题 求大神解答
c++

#include"stdio.h"

void print(int front);
mgpath(int xi, int yi, int xe, int ye);
int mg[10][10]=
{ { 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 }, { 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1 },{ 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1 },

{ 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1 }, { 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1 },{ 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1 },

{ 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1 }, { 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 },{ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 } };

int MaxSize=100;

int front=-1;

int rear=-1;

struct Qu{

int i;

int j;

int pre;}q[100];
void main(){
int M = 8;

int N = 8;

mgpath(1, 1, M, N);

}

void print(int front)

{

int k=front, j, ns=0;

printf("\n");

do

{

j = k;

k = q[k].pre;

q[j].pre = -1;

} while (k != 0);

printf("迷宫路径如下:\n");

k = 0;

while (k < 100)

{

if (q[k].pre==-1)

{

ns++;

printf("%d%3d",q[k].i,q[k].j);

if (ns % 5==0)

printf("\n");

}

k++;

}

printf("\n");

printf("队列状态");

// System.out.println("下标 i j pre");

// for(int i=0;i<=q.rear;i++)

// {

// System.out.printf("%2d %d %d %2d\n",i,q.i[i],q.j[i],q.pre[i]);

// }

}

mgpath(int xi, int yi, int xe, int ye)

{

int i, j, di;

int find=0;

rear++;

q[rear].i=xi;

q[rear].j=yi;

q[rear].pre=-1;

mg[xi][yi]=-1; // 标记入口

while (front<=rear && (!find))

{
front++;

i=q[front].i;

j=q[front].j;

    if (i==xe && j==ye) 
    { 
      find=1; 
      print(front); 
     return 1; 
    } 

    for (di=0; di<4; di++) 
    { 
      switch (di) 
      { 
      case 0: 
        i=q[front].i - 1; 
        j=q[front].j; 
        break; 
      case 1: 
        i=q[front].i; 
        j=q[front].j + 1; 
        break; 
      case 2: 
        i=q[front].i + 1; 
        j=q[front].j; 
        break; 
      case 3: 
        i=q[front].i; 
        j=q[front].j - 1; 
      } 

      if (mg[i][j]==0) 
      { 
        rear++; 
        q[rear].i=i; 
        q[rear].j=j; 
        q[rear].pre=front; 
        mg[i][j]=-1; 
      } 
    } 
  printf("NO WAY\n");
  return 0;
  } 

2个回答

qq423399099
qq423399099   Ds   Rxr 2016.03.04 11:58
已采纳

我在编程中碰到的这个提示有以下情况:
1、括号不匹配。(经常是在函数中添加了一段代码,如if,while分句,却忘了在结束时补上一个“}”)
2、在头文件中定义了struct或者class,但是在}之后漏掉了分号。
3、有#if,但是没有#endif。
可以试试:
1.#include "stdafx.h",添加在文件的第一句
2.把你的光标移动到"fatal error C1004:"上面,然后按F1,MSDN会自动定位的
3.project setting->c/c++->precompiled headers->Not using precompiled headers

qq_15149257
qq_15149257   2016.03.04 11:14

每次都是提示 fatal error C1004: unexpected end of file found

Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!