2 qq 34204717 qq_34204717 于 2016.04.05 22:18 提问

for循环 乘法表 求解怎么样才能打印出第一列1~9的数字
for

#include
#include
using namespace std;
int main()
{

int i,j;
cout<<" 乘法口诀表 "<<endl;
cout<<"--------------------------------------------------"<<endl;
cout<<setw(5)<<1<<setw(5)<<2<<setw(5)<<3<<setw(5)<<4<<setw(5)<<5<<setw(5)<<6<<setw(5)<<7<<setw(5)<<8<<setw(5)<<9<<endl;
for(i=1;i<=9;i++)
{
for(j=1;j<=i;j++)
cout<<i*j<<setw(5);
cout<<endl;
}
cout<<"--------------------------------------------------"<<endl;
return 0;
}

7个回答

qq_34204717
qq_34204717   2016.04.05 22:19

图片说明

CSDNXIAOD
CSDNXIAOD   2016.04.05 22:22

for for语句的循环嵌套打印9×9乘法表
乘法表 FOR循环
----------------------biu~biu~biu~~~在下问答机器人小D,这是我依靠自己的聪明才智给出的答案,如果不正确,你来咬我啊!

starsky_xkl
starsky_xkl   2016.04.05 23:20

cout << setw(6) << 1 << setw(5) << 2 << setw(5) << 3 << setw(5) << 4 << setw(5) << 5 << setw(5) << 6 << setw(5) << 7 << setw(5) << 8 << setw(5) << 9 << endl;
for (i = 1; i <= 9; i++)
{
cout << i ;
for (j = 1; j <= i; j++)
cout << setw(5)<< i*j;
cout << endl;
}
图片说明

qq423399099
qq423399099   Ds   Rxr 2016.04.06 09:09

要这样?

 #include<iomanip>
#include<iostream>
using namespace std;
int main()

{
  int i,j;
  cout<<" 乘法口诀表 "<<endl;
  cout<<"--------------------------------------------------"<<endl;
  cout<<setw(6)<<1<<setw(5)<<2<<setw(5)<<3<<setw(5)<<4<<setw(5)<<5<<setw(5)<<6<<setw(5)<<7<<setw(5)<<8<<setw(5)<<9<<endl;
  for(i=1;i<=9;i++)
  {
    cout << i;
    for(j=1;j<=i;j++)
      cout<<setw(5)<<i*j;
    cout<<endl;
  }
  cout<<"--------------------------------------------------"<<endl;
  system("pause");
  return 0;
}

图片说明

sl_18500
sl_18500   2016.04.06 11:04

for for语句的循环嵌套打印9×9乘法表

weixin_34849724
weixin_34849724   2016.05.01 13:56

for(var r=1;r<=9;r++){
for(var i=1,str=" ";i<=r;i++){
str+=i+"x"+r+"="+i*r+" ";
}
console.log(str)
}

weixin_34849724
weixin_34849724   2016.05.01 13:57

。。。。。。。。。。。。图片

Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!