2 qq 34078712 qq_34078712 于 2016.04.07 20:39 提问

田忌赛马,照着高手代码改的,为啥WA呢

#include
#include
#include
#include
#include
using namespace std;

int main()
{
int k[1005],t[1005];
int n,ans,t1,t2,k1,k2;
while(cin>>n&&n!=0)
{
for(int i=0;i cin>>t[i];
for(int i=0;i cin>>k[i];
sort(k,k+n);
sort(t,t+n);
t1=k1=0;t2=k2=n-1;ans=0;
while(t1<=t2)
{
if(t[t1]>k[k1]){ans++;t1++;k1++;}
else if(t[t1] else
{
if(t[t2]>k[k2]){ans++;t2--;k2--;}
else {if(t[t2]<k[k2]) ans--;t1++;k2--;}
}
}
cout<<ans*200<<endl;
}
return 0;
}

2个回答

qq_34078712
qq_34078712   2016.04.08 09:47
已采纳

谢谢,改过来了,最后一个else错了

caozhy
caozhy   Ds   Rxr 2016.04.07 23:52
qq_34078712
qq_34078712 谢谢,改过来了,最后一个else错了
接近 2 年之前 回复
qq_34078712
qq_34078712 谢谢,改过来了,最后一个else错了
接近 2 年之前 回复
Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!