2 qq 33460068 qq_33460068 于 2017.09.15 15:40 提问

在使用read读取数据时,下标异常 5C
  int j = 0;
    QVecter<RAW>PingHeader;
  char *Navigation_strings;
    infile.read((char*)&Navigation_strings,PingHeader[j].navigation_strings_size);

    char *Attitude_strings;
    infile.read((char*)&Attitude_strings,PingHeader[j].attitude_strings_size);

    char *Heading_strings;
    infile.read((char*)&Heading_strings,PingHeader[j].heading_strings_size);
    在调试时发现,运行到第二个infile.read是j的值会变化,j会变成一个很多大的数,不知道怎么处理,求帮助

3个回答

PFT_bin
PFT_bin   2017.09.15 15:51

volatile int j=0; 试一下看看

qq_33460068
qq_33460068 不行,j还是在变化
6 个月之前 回复
PFT_bin
PFT_bin   2017.09.15 16:09

const int j=0;

qq_33460068
qq_33460068 不行,我我这只是给出了一个循环,下个循环j要加一,不能const
6 个月之前 回复
qumashao7049
qumashao7049   2017.09.15 16:29

如果不想j值发生变化,在定义j的是用fianl修饰

Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!