weixin_41977332
星风雪宇
2020-02-16 17:01
采纳率: 50%
浏览 406

关于一段汇编程序的问题(《汇编语言第三版》王爽著中实验十第三小题数值显示的程序)

为了实现题目要求的功能编写了一段汇编代码,发现直接运行该代码生成的exe文件会陷入死循环无法结束。而如果debug单步调试的话能够正常跳转到int 21h程序结束部分,请问直接运行exe为什么会陷入死循环?
(如果没有该教材的话可以看链接视频中关于这个问题的讲解https://www.bilibili.com/video/av28132657?p=53)

assume cs:code

data segment
  db 16 dup (0)
data ends

code segment
start:mov ax,12666
    mov bx,data
    mov ds,bx
    mov si,0
    call dtoc
    mov dh,8
    mov dl,3
    mov cl,2
    call show_str

    mov ax,4c00h
    int 21h
show_str:   mov si,bx
          mov bx,0
          mov bl,160
          mov al,dh
          mul bl
          mov bx,ax
          mov al,dl
          mul cl
          add bl,al
          mov ax,0b800h
          mov es,ax
          mov cx,si
          dec si
         s0: mov al,ds:[si]
           add al,30h
           mov es:[bx],al
           mov byte ptr es:[bx+1],24h
           dec si
           add bx,2
           loop s0
           ret
dtoc:mov bx,0
   s:mov cx,10d
    div cx
    mov byte ptr ds:[bx],dl
    inc bx
    mov cx,ax
    jcxz ok
    mov dx,0
    jmp short s
ok:  ret
code ends
end start
 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

2条回答 默认 最新

 • V_ainlory
  V_ainlory 2020-02-16 19:24
  已采纳

  直接跑代码跑出来的结果是Divide overflow= =
  div cx有问题,这里是dx:ax / cx
  debug的时候默认dx置0,但是直接跑的时候dx不一定就为0
  在mov bx,0 后面加 mov dx,0就可以跑了

  点赞 评论
 • caozhy

  单独把show_str的代码写成一个程序,看下有没有输出
  是不是有了输出,然后程序关闭,没有看到。

  另外,把你的div cx那里注释下,避免除以0的错误

  点赞 评论

相关推荐